Amaç: Bu çalışmada total diz protezi (TDP) sonrası ortaya çıkan ağrı tedavisinde subkutan lidokain ile yapılan enjeksiyonun etkinliği araştırıldı.

Hastalar ve yöntemler: Aralık 2013 - Nisan 2014 tarihleri arasında TDP ilişkili ameliyat sonrası ağrısı olan 56 hastanın verileri geriye dönük olarak değerlendirildi. Tüm hastalara egzersiz programı ve oral nonsteroidal antiinflamatuar ilaç verildi. Hastalar uygulanan tedaviye göre iki gruba ayrıldı: ağrılı diz bölgelerine aynı doktor tarafından lidokain enjeksiyonu uygulanan 33 hasta grup 1’i, yalnız egzersiz ve oral nonsteroidal antiinflamatuar ilaç verilen 23 hasta ise grup 2’yi oluşturdu. Demografik veriler, Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) ve görsel analog ölçeği (GAÖ) skorları kaydedildi. Birinci ve üçüncü ayda yapılan değerlendirmelerde bu veriler göz önünde bulunduruldu.

Bulgular: Her iki grubun GAÖ ve WOMAC için başlangıç skorları daha yüksekti (WOMAC total skoru grup 1: 29.9, grup 2: 34.2; GAÖ total skoru grup 1: 8.3, grup 2: 8.0). Tedavi öncesi ve sonrası değerler karşılaştırıldığında her iki grupta da WOMAC ve GAÖ skorlarında anlamlı derecede azalma vardı (p<0.001). Grup 1'deki skorlardaki azalma grup 2'ye kıyasla anlamlı derecede yüksekti.

Sonuç: Total diz protezi sonrası ağrısı olan hastalara yapılan subkutan enjeksiyonunun kısa dönemde olumlu etkileri oldu. İleride yapılacak daha kapsamlı çalışmalarla bu müdahalenin uzun dönemdeki etkilerine ışık tutulacağı kanaatindeyiz.


İstanbul Fizik Tedavi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!