Bronkoskopi trakeobronşial ağacın görsel muaye-nesi ve hava yollarından, akciğer parankiminden, mediastinal lenf bezlerinden histopatolojik tanı için örnek alınmasını sağlayan işlemdir. Fleksibl ve Rijit olmak üzere 2 tipi vardır. Fleksibl Bronkoskopi 76, 84 ve 89 cm uzunluklarda, distal ucu farklı açı-larda bükülebilen, fleksibl optik fiberler ile görüntü sağlayan , aspirasyon, fırça ve forseps kullanımına uygun çalışma kanalı olan cihazdır.

Resim 1. Fleksibl Bronkoskopi

Tanı Amaçlı Bronkoskopi

PA akciğer grafisi ya da CT de tümörü düşündü-rür lezyon varlığında

Akciğer grafisinde herhangi bir lezyon saptanıp diğer yöntemlerle tanı konulamamış olgularda

İki haftayı aşan ve KBB uzmanı tarafından doğru-dan ses tellerinin bir hastalığı saptanamamış ses kısıklığı durumunda varlığında

Öksürükle birlikte kanlı balgam ya da kan tükür-me durumunda

Nefes darlığını açıklayacak bir tanıya ulaşılama-mış olgularda

Solunum sırasında özellikle belirli bir akciğer ala-nında hışıltılı solunum duyulan ve bunu açıklayacak başka bir neden saptanamayan olgularda,

Göğüs travmaları ve yaralanmalarında tanı amaçlı bronkoskopi uygulanır.

Tedavi Amaçlı Bronkoskopi

Bronşlarda aşırı sekresyon birikimi varlığında bunları temizlemek amacıyla • Solunum hava yollarındaki yabancı cisimleri çı-karmak amacıyla

Trakea ve ana bronşlardan kaynaklanan ve has-tada aşırı nefes darlığı ile, boğulma duygusuna yol açan tümörlerin girişimsel bronkoskopi uygulama-ları (lazer, argon plazma koter, elektrokoter, cryo-coter) tümörün çıkarılması amacıyla

Trake ve ana bronşların çeşitli nedenlerle oluş-muş darlıklarının tedavisi için stent uygulaması amacıyla

Rijit Bronkospi

RB genel anestezi altında yapılan bir işlemdir. FB nin kullanımının kolay olması ve genel anestezi ge-rektirmemesi RB kullanımını azaltmıştır. bunun yanı sıra avantajlarıda mevcuttur: • Hasta uyumsuzluğu ortadan kalkar (genel anes-tezi)

Resim 2. Rijit Bronkoskopi

Daha fazla hava yolu açıklığı ve daha etkili venti-lasyon sağlar

Lümeninin geniş olması sayesinde laser, stent, balon gibi işlemler daha güvenle yapılır.

Büyük doku biyopsileri yapılabilir

Yabancı cisimlerin daha başarılı ve emniyetli çıkmasını sağlar (özellikle çocuklarda)

Bronkoskopi Komplikasyonları

Pnomotoraks

Nadiren bronşial rüptür

Bronşial kanama (büyük kısmı ek müdahale ge-rektirmeden durur)

Kan oksijeninde düşme

Kardiak aritmi

Kardiyak infarktüs ***Bronkoskopi bittikten sonra kanama, ateş, bo-ğaz ağrısı, ses kısıklığı olabilir. Hasta iki saat sü-reyle bir şey yiyip içmemelidir.


İstanbul Göğüs Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!