LENFÖDEM

Lenf dolaşımının görevleri ve yapısı nasıldır?

Lenfatik sistemin görevleri; doku ve hücrelerdeki yabancı maddeleri, mikropları uzaklaştırmak, kaybedilen proteinleri tekrar dolaşıma kazandırmak, dokuve kan sıvısı arasındaki dengeyi sağlamak, bağırsaklarda emilen yağ asitleri, vitaminleri dolaşıma katmak ve vücudun savunma sistemine destek olmakdır. Lenf sistemi lenf sıvısı, lenf damarları ve lenf düğümlerinden oluşur.

Lenf dolaşımı derin ve yüzeyel olmak üzere iki çeşittirler. Derin olanlar toplardamarlara eşlik eder, yüzeyel olanlar ise cilt altında bulunurlar. Lenf damarlarının içinde tıpkı toplardamarlarda olduğuı gibi lenf sıvısının geri akışını engelleyen kapakçıklar bulunur. Lenf düğümlerigruplar halinde toplanarak lenf damarlarını birleştiren fasulye şeklinde yapılardır.Lenf düğümlerindelenf sıvısının girişini ve çıkışını sağlayan damar bölümleri bulunur. Lenf sıvısı içerenküçük lenf damarları göğüs kafesi bölgesinde birleşerek büyük lenfatik kanalları oluşturaraktoplardamar sistemine dökülürler.

Lenfödem nedir?

Lenfödem, lenfsistemdeki bozukluktan dolayılenf sıvısının taşınamaması sonucu dokularda toplanması nedeniyleilgili vücut kısımlarının şişmesidir.

Lenfödem kaç çeşittir?

Lenfödem ikiye ayrılır. Birincisi, genetikyapısallenf bozukluklarabağlı primer lenfödem,ikincisi, daha önceden sağlam olan ancak cerrahiveyaradyoterapi gibi nedenlere bağlı olaraksekonder lenfödemdir.

Lenfödemgörülme sıklığı nedir?

Ortalama 20 yaş altında primer lenfödem görülmeoranı 1.15/100.000'dır.

Lenfödem görülme yaşı nasıldır?

Primer lenfödem,doğumu takiben,ergenlik çağında veya geç dönemde orta yaş grubunda gelişebilir.

Lenfödem belirtileri nelerdir?

•Şişlik (Ayaktanve elden başlar yukarı ilerler)

•Ağrı/rahatsızlık

•Uyuşukluk, karıncalanma, basınç veya sıkılık duyusu

•Ekstremite ağırlığı

•Enfeksiyona yatkınlık artar

•Deri bozulur

•Hareket kaybı olur

•Yara iyileşmesi bozulur

Primer Lenfödem derecesi nasıl sınıflandırılır?

Lenfödemin genel olarak 3 evreye ayrılmaktadır.Lenfödem gelişen bacakta sağlam bacağa göre 3cm'den daha fazla çap artışı varsa hafif,3-5cm arasında çap artışı varsa orta, 5cm'den daha fazla çap artışı varsa ciddi lenfödemden bahsedilmektedir.Klinik olarak

  1. Çok hafif klnik bulgusu olan
  2. Lenfödem kliniği belirgin olan ancak geri dönüşümlü olan
  3. Lenfödem kliniği geri dönüşümsüz olan
  4. Elefantiazis (Fil bacağı görünümü) olan hastalar

Lenfödem nedenleri nelerdir?

Yapısal olaraklenf sistemindeki yetersiz gelişime bağlı olarak gelişenprimer nedenler veya cerrahi operasyonlar, infeksiyon veya radyoterapi gibi sekonder nedenler sorumlu tutulmaktadır.Primer lenfödem bebeklikte, ergenlikte veya orta yaş dönemlerinde gelişebilmektedir.

Tanıda hangi tetkikler kullanılır?

Lenfödem tanısında en önemli tanı aracımız sintigrafidir.

Tedavide hangi yöntemler kullanılır?

Fizyoterapi: fizyoterapistler tarafından profesyonel olarak Manuel lenfatik drenaj tekniğiuygulanarak lenfatik akışı kolaylaştırmak ve doku sertliğini azaltmak amaçlanır. Bu teknik; lenfatik sistemin anatomik ve fizyolojik alt yapısına göregeliştirilmiş son derece ılımlı, yavaş ve ritmik yapılan özel bir drenaj tekniğidir

Buna bağlı ödem kontrol altına alınır ve eklemlerin hareket kabiliyeti artırılır.Fizyoterapi ilekozmetik problemler azaltılır ve psikolojik olarak iyilik hali sağlanır.

Kompresyon Bandajlama

·Doku basıncını artırır

·İntertisyel kapiller sıvı filtrasyonunu azaltır

·Doku sertliklerini azaltır

·Ekstremiteyi şekillendirir

Kompresyon Giysileri ; (Koruyucu faz)

·Etkilenmiş ekstremiteyi korumak

·Lenf akışını stimüle etmek

Basınç çok önemli !!

10-30 mmhg Üst ekstremite

30 mm HgAlt ekstremite

Pnömatik Kompresyon Pompaları

·İntersitiyal ortamdan suyu uzaklaştırabilirler ama

proteinleri uzaklaştıramazlar ödeme eğilim artabilir

·Lenf kollektörleri olumsuz etkiler

·Suyun distalden proksimale hareket ederek burada yığılmasına neden olur

·Fibrötik dokularda daha fazla fibrözise yol açar

Dekonjestif Egzersiz

·Lenfanjiomotoriyi arttırır

·İntertisyel sıvının mobilizasyonunu sağlar

·Sempatik tonusu azaltır

·Torasik dal içinde filtrasyon ve temizleme hareketlerini arttırır

·Lenf akımını hızlandırır ve ödemi azaltır

·Fibrosklerotik dokuyu azaltır

·NEH genişliğini korur ve esnekliğini arttırır

·Kasları kuvvetlendirir

·Postürü korur ve geliştirir


Antalya Kalp Damar Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!