ÖZET Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı ile kardiyovasküler hastalık riski arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalarda çelişkili sonuçlar bildirilmiştir. Farklı hasta gruplarında yapılan çalışmalarda yüksek hemoglobin değerlerine sahip olanlarda kardiyovasküler hastalık riskinin arttığı gözlenmiştir. Çalışmamızda non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı olanlarda kardiyovasküler hastalık riski ve buna kan hemoglobin düzeylerinin etkisini araştırmayı amaçladık. Çalışmaya biyopsi ile non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı tanısı konan 163 olgu ve 70 sağlıklı kontrol dahil edildi. Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı olanlarda serum asimetrik dimetil arjinin düzeyleri ve karotis intima mediya kalınlığı ölçümleri kontrol grubu ile benzer, adiponektin düzeyleri ise daha düşük bulundu. Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı olanlar hemoglobin değerlerine göre iki gruba ayrıldı. İki grup arasında adiponektin ve asimetrik dimetil arjinin düzeyleri benzerken, Hb değerleri ≥15.8 gr/dL olanlarda karotis intima mediya kalınlığı ölçümleri, hemoglobin değerleri <15.8 gr/dL olanlardan istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu. Bununla birlikte hemoglobin düzeyleri ile karotis intima mediya kalınlığı değerleri arasında anlamlı bir korelasyon saptanmadı. Bu sonuçlar bize non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı olanlarda yüksek hemoglobin düzeylerinin kardiyovasküler hastalık riskini artırabileceğini, tek başına non-alkolik yağlı karaciğer hastalığının kardiyovasküler hastalıklar için ek bir risk faktörü olmayabileceğini ve adiponektinin hem non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı, hem de kardiyovasküler hastalık patogenezinde ortak rol oynayabileceğini göstermiştir. Anahtar kelimeler: Adiponektin, asimetrik dimetil arjinin, hemoglobin, karotis intima mediya kalınlığı, non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı SUMMARY Comparison of the asymmetric dimethyl arginin levels and carotid intima media thickness with hemoglobin levels in patients with non-alcholic fatty liver disease There are controversial results about studies investigating the relationship between non-alcholic fatty liver disease and the risk of cardiovascular disease. In studies performed in different patient series it has been shown that the risk of cardiovascular disease has increased in patients with high hemoglobin levels. In our study, we aimed to investigate the risk of cardiovascular disease in patients with non-alcholic fatty liver disease and the effect of blood hemoglobin levels on this risk. A total of 163 patients diagnosed to have biopsy-proven nonalcholic fatty liver disease and 70 healthy control persons were included in the study. In patients with non-alcholic fatty liver disease serum adiponectin levels were lower than, and serum asymmetric dimethyl arginine levels and carotid intima media thicknesses were similar to those of the control group. Patients with non-alcholic fatty liver disease were divided into two groups according to hemoglobin levels. Adiponectin and asymmetric dimethyl arginine levels were similar between the two groups. However, carotid intima media thickness measurements were statistically significantly higher in patients with a hemoglobin level of ≥15.8 g/dL when compared to patients with a hemoglobin level of <15.8 g/dL. No significant correlation was observed between hemoglobin levels and carotid intima media thickness measurements. In our conclusion high hemoglobin levels in patients with non-alcholic fatty liver disease may increase cardiovascular disease risk, non-alcholic fatty liver disease alone may not be an additional risk factor for cardiovascular diseases, and adiponectin may have a role in the pathogenesis of both non-alcholic fatty liver and cardiovascular diseases.


Bursa Dahiliye uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!