Refraktif cerrahi
Refraktif cerrahi

Refraktif Cerrahi - Eximer Lazer

Eximer Lazer

Lazer teknolojisi göz hastalıklarının tedavisinde uzun yıllardır kullanılmaktadır. Farklı göz hastalıkları için farklı lazer teknolojileri kullanılır. Halk arasında sıklıkla "lazerle gözlükten kurtulma" ameliyatı veya "göz çizdirme" olarak bilinen operasyonlar excimer lazer kullanılarak yapılan lazer göz tedavileridir.

Excimer lazer kullanılarak miyop , hipermetrop veya astigmat tedavisi yapılabilir. Lasik, excimer lazer kullanılarak yapılan lazerle gözlük ve kontakt lenslerden kurtulma operasyonları arasında en sık uygulanan ve en konforlu tedavidir. Lasik operasyonunun bu kadar popüler olmasının nedeni tamamen ağrısız bir operasyon olması ve çok hızlı bir şekilde gözlüksüz görebilmeyi sağlamasıdır.

Lasik

LASIK, miyopi, hipermetrop ve astigmatizma gibi göz bozukluklarının excimer lazerle tedavisidir.

Excimer lazer, 193 nm dalga boyunda ışın üreten bir cihazdır. Lazerle korneaya (gözün en öndeki şeffaf tabakası) yeni bir şekil verilir. Yeniden şekillenen korneanın, göze gelen ışınları kırma gücü değişir. Bu sayede gözlük veya kontakt lens kullanma ihtiyacı ortadan kalkar.

Kimler LASIK olabilir?

18 yaşını doldurmuş olanlar

Son 1yıl içinde göz numaraları sabit kalanlar

Miyoplarda 10, hipermetrop ve astigmatlarda 6 numaraya dek göz bozukluğu olanlar

Kornea haritası (topografi) normal olanlar

Korneası yeterli kalınlıkta olanlar (Genellikle 500 mikromun üstünde kalınlık gereklidir.)

Kimler LASIK olamaz?

Gebe/emziren kadınlar

Şeker hastalığı kontrol altında olmayanlar

Romatizma hastalıkları olanlar (kollajen doku hastalığı)

AIDS hastaları

Keratokonus hastaları (kornenın normalden ince ve sivri olması)

Ciddi göz kuruluğu

Katarakt

LASIK öncesi yapmanız gerekenler

Eğer kontakt lens kullanıyorsanız, yumuşak lenslerinizi 5 gün, sert lenslerinizi 15 gün önceden çıkarmanız gerekmektedir.

LASIK öncesi yapılan göz tetkikleri

Bilgisayarlı göz numarası ölçümü

Gözlüklü ve gözlüksüz görme seviyesinin tespiti

Göz numaralarının tespiti

Biyomikroskopi: Gözün mikroskopla muayenesi

Kornea topografisi (kornea haritası incelemesi)

Pakimetri: Kornea kalınlığı ölçümü

Wavefront dalga cephesi) analizi: Gözde “aberrasyon” denen ve görme kalitesini bozan kusurların miktarının tespit edilmesi

Tonometri: Göz içi basıncının ölçülmesi

Pupillometri: Göz bebeği genişliğinin ölçülmesi

Damlalı fundus muayenesi: Göz bebeğini genişleterek, gözün retina (sinir) tabakasının incelenmesi

Lasik'in Yapılışı
LASIK, gözün kornea denen, en öndeki şeffaf tabakasına uygulanır. LASIK, 2 göz için toplam 10 dakika sürer.

Göz uyuşturucu damla ile uyuşturulur.

Göz çevresi silinir, steril örtü örtülür.

Göz kırpmayı engellemek üzere, göz kapakları “blefarosta” denen aletle açılır.

“Mikrokeratom” denen otomatik aletle veya “femtosaniye” denen lazerle korneadan ince bir kapakçık (flep) kesilir.

Kesilen kapakçık kaldırılır. Altına lazer uygulanarak, korneaya yeni bir şekil verilir.

Kapakçık geri kapatılır.

Bir dakika kadar beklenir, kapakçık kendiliğinden yerine yapışır.

Göze antibiyotikli damla damlatılır.

Blefarosta gözden çıkarılarak, işlem sonlandırılır.

LASIK sonrası İşlemden sonra gözler bandajlanmaz. Sadece koruyucu gözlük takılır.

LASIK’ten yarım saat sonra son kez göz kontrolü yapılır. Bu kontrolden sonra hastaneden ayrılınabilir.

LASIK sonrası 3 - 4 saat boyunca gözlerde yanma, batma, yaşarma, ışık hassasiyeti ve gözleri kapalı tutma ihtiyacı olur.

LASIK’ten 3 - 4 saat sonra net görmeye başlanılır.

Ertesi gün araba kullanılabilir, makyaj ve banyo yapılabilir.

LASIK sonrası göz kontrolleri: Ertesi gün, 1 ay sonra ve 3 ay sonra

Göz damlaları: 1 hafta boyunca antibiyotikli ve kortizonlu göz damlaları kullanılır. 3 - 6 ay boyunca suni göz yaşı kullanımı önerilir.

LASIK’te başarı oranları

LASIK olan herkesin göz numaraları sıfırlanmaz. LASIK olan her 100 kişiden 90’ı gözlüksüz tam görebilirken, 10’unun ince bir gözlük takması gerekebilir. (Bu oran, göz bozukluğunun tipine, numaralara ve gözün yapısına göre değişir.)

LASIK’in doğurabileceği sorunlar

Gözde numara kalması (az veya fazla düzeltme)

Göz akına kan oturması: LASIK sırasında kullanılan vakum halkasına bağlı olarak gelişebilir. Bir kaç hafta süren, estetik bir problemdir. Kendiliğinden geçer, hiç iz bırakmaz ve görmeyi etkilemez.

Difüz lameller keratit (DLK) veya Sahara’nın kumları (“Sands of Sahara”, SOS): Allerjik bir reaksiyondur. Çok çeşitli ve birbirinden farklı sebepleri vardır. Önceden bu durumun kimde gelişip kimde gelişmeyeceğini tespit etmek mümkün değildir. Alerjik konjonktivit ile ilişkisi yoktur; yani lazer öncesi alerjik şikayetleri olanlarda DLK gelişme olasılığı daha fazla değildir. DLK, korneada bulanıklık ile kendini belli eder. Derecesine göre kişi bu durumu hiç fark etmeyebilir veya sisli görebilir. Tedavisi lazerden sonra kullanılan kortizonlu damlaların daha güçlüleri ile değiştirilmesi veya lazer odasında gözün serumla yıkanmasıdır. DLK’nın olumsuz yanı fazladan 1 -2 göz kontrolü gerektirmesidir. Göz damlası veya yıkama tedavisi ile 1 hafta içinde geçer.

LASIK sonrası ektazi: Korneanın fazla incelmesine bağlı olarak gelişen bir kornea şekil bozukluğudur. Ektazi, kornea haritası ve kalınlığı uygun olmayan bir göze lazer uygulandıysa gelişir. Ancak çok nadir olmakla birlikte yeterli kalınlık ve yapıdaki bir korneaya lazer uygulanması sonrasında da gelişebilmektedir. Tedavisinde gözlükler ve kontakt lensler kullanılır. Kornea içi halka tedavisi veya kornea nakli de gerekebilir. Çok nadir bir komplikasyondur ama LASIK kararı vermeden önce bilinmesi gereken bir durumdur.

LASIK için başvuran çoğu kimseye, standart LASIK uygulanır. Ancak kimi kişiler, gözlük veya kontakt lensleriyle tam görememekte, gece görüşünden ve görme kalitelerinden şikayet etmektedirler. Bu kişilere göz incelemesi yapıldığında çeşitli problemlere rastlanmaktadır. Özel LASIK tedavisi, ancak bu şartlarda gerekli olmaktadır.

Wavefront
Excimer lazer cerrahisinde tüm tedavi çeşitleri standart veya wavefront tekniği ile yapılabilir. Sadece PTK düzeltme amacı olmayan terapi amaçlı bir yöntem olduğundan bağımsız olarak uygulanır.

Bazı gözlerde miyop, hipermetrop veya astigmat gibi kırma kusuru ile birlikte aberasyon adı verilen gözün optik düzensizlikleri mevcuttur. Bu aberasyonlar gece görüşü ve görme keskinliğinde azalmaya neden olabilir. Bu durumda kornea kırma kusuru ile birlikte aberasyonları da düzeltmek gece görüşü ve görme keskinliğinde artışa neden olabilir.

Standart lazer tedavisinde yalnızca hastanın gözlük derecesi esas alınarak bir lazer düzeltmesi yapılır. Wavefront tedavisinde ise wavefront cihazı, kornea tabakası, göz merceği ve sinir tabakasında oluşan ışık saçılmalarını ayrıntılı bir şekilde ölçer ve bu ölçüme göre bir tedavi şeması düzenler. Wavefront cihazında hesaplanan tedavi şeması lazer cihazına aktarılır ve böylece kişiye özel lazer tedavisi yapılmış olur. Wavefront sistemi ile lazer tedavisi uygulanmış olan hastalarda tedavi sonrasında standart lazer tedavisine göre daha kaliteli görüş elde edilebildiği gibi gece görüş problemleri de daha az ortaya çıkmaktadır.

Wavefront tedavisinin en önemli uygulama alanlarından birini de standart lazer tedavisi ile başarısız kalınmış olan hastalar oluşturur. Standart lazer tedavisi sonrasında gözünde kusur kalmış, gece görüş problemi olan veya herhangi bir başka sebeple tedavinin uygun yapılamadığı hastalarda mutlaka Wavefront tedavisinin tercih edilmesi gerekmektedir.

Özel LASIK Uygulamaları

Özel LASIK uygulamalarının 3 çeşidi vardır:

1. Topografi (kornea haritası) rehberli LASIK

Kornea haritasında düzensizlik varsa uygulanır:

Daha önce LASIK olup gözünde numara kalmış kişiler

Daha önce katarakt, kornea nakli, pterjiyum (gözde et) için LASIK olmuş kimseler

Asimetrik astigmatizması olanlar

2. Wavefront (dalga cephesi) rehberli LASIK

Dalga cephesi analizi, gözde "aberrasyon" denen ve görme kalitesini bozan kusurları tespit eder. Bu analizde, aberrasyonlar fazla bulunursa, wavefront-rehberli LASIK uygulanır.

3. Custom Q LASIK

Kornea topografisi ve wavefront analizi normal olduğu halde, korneanın optik özelliklerinden kaynaklanan görme kalitesi problemi olanlara custom Q LASIK uygulanır.

Özel LASIK uygulamaları, ancak gerekli olduğunda uygulanır. Gerekli olmadığı hallerde uygulandığında, görme netliği yönünden standart LASIK’e üstünlük sağlamaz.

Presbi LASIK

Global optimum)

40 yaştan sonra yakını görememe problemi (presbiyopi) olanlara uygulanır. Bu tedavide, gözlerden birisi -1.50 D miyop hale getirilir. Miyop hale gelen göz, yakını görür ama uzak görüşü net olmaz. Bu tedavi, ancak kişinin isteği üzerine uygulanır.

PRK

PRK; miyopi, hipermetropi ve astigmatizmanın tedavisinde kullanılan lazer tekniklerinden biridir. Günümüzde bu göz bozukluklarının tedavisinde altın standart, diğer bir deyişle üstünlüğü kabul edilmiş lazer tekniği LASIK’tir. Ancak korneanın LASIK için yeterli kalınlıkta olmadığı durumlarda PRK uygulanabilmektedir.

PRK sonrası görme, 3-5 günden önce netleşmez. İşlem sırasında korneaya takılan kontakt lens 3 gün gözde kalır. Bu dönemde gözde bir miktar ağrı olur.

PRK’nın yapılışı

Göz uyuşturucu damla ile uyuşturulur.

Göz çevresi silinir, steril örtü örtülür.

Göz kırpmayı engellemek üzere, göz kapakları “blefarosta” denen aletle açılır.

Korneanın en üst tabakası olan epitel kazınarak, sıyrılır.

Korneaya lazer uygulanır.

Göze numarasız kontakt lens takılır. Antibiyotikli damla damlatılır.

Blefarosta gözden çıkarılarak, işlem sonlandırılır.

PRK’nın doğurabileceği sorunlar

Gözde numara kalması (az/fazla düzeltme)

“Haze”: Korneada puslanma. Bunun olmaması için kortizonlu damlalar kullanılır. Eğer haze oluşursa, kortizonlu damlalara uzun aylar boyunca devam edilir.

PRK’nın karnesi

Ameliyat öncesi: Yumuşak lenslerinizi 5 gün, sert lenslerinizi 15 gün önceden çıkarınız.

Anestezi şekli: Uyuşturucu damla

Ameliyat süresi: İki göz toplam 10 dakika

Bandaj: Gözler bandajlanmaz.

Ameliyat sonrası: İlk 3-5 gün, PRK sırasında takılan numarasız kontakt lens gözde kalır. Gözde ağrı olur.

Görme: İlk 3-5 gün net görüş yoktur. Kontakt lens çıkarıldıktan sonra, görme yavaş yavaş netleşir.

İşe dönüş: Kontakt lens çıkarıldıktan sonra

Göz kontrolleri: Ameliyatın ertesi günü, 3 gün sonra, 1 ay sonra, 3 ay sonra, 6 ay sonra

Göz damlaları: Ağrı kesici damla 3 gün, antibiyotikli damla 1 hafta, kortizonlu damla 3-6 ay. Ameliyat sonrası ilk günlerde ağrı kesici hap kullanılması önerilir.

LASEK

LASEK; miyopi, hipermetropi ve astigmatizmanın tedavisinde kullanılan lazer tekniklerinden biridir. Günümüzde bu göz bozukluklarının tedavisinde altın standart, diğer bir deyişle üstünlüğü kabul edilmiş lazer tekniği LASIK’tir. Ancak orneanın LASIK için yeterli kalınlıkta olmadığı durumlarda LASEK uygulanabilmektedir.

LASEK’in yapılışı

Göz uyuşturucu damla ile uyuşturulur.

Göz çevresi silinir, steril örtü örtülür.

Göz kırpmayı engellemek üzere, göz kapakları “blefarosta” denen aletle açılır.

Korneanın en üst tabakası olan epitel alkol uygulanarak gevşetilip, soyulur.

Korneaya lazer uygulanır.

Soyulmuş ve kenara katlanmış epitel korneaya geri örtülür.

Göze numarasız kontakt lens takılır. Antibiyotikli damla damlatılır.

Blefarosta gözden çıkarılarak, işlem sonlandırılır.

LASEK sonrası görme 3-5 günden önce netleşmez. İşlem sırasında korneaya takılan kontakt lens 3 gün gözde kalır. Bu dönemde gözde bir miktar ağrı olur.

LASEK’in doğurabileceği sorunlar

Gözde numara kalması (az/fazla düzeltme)

“Haze”: Korneada puslanma. Bunun olmaması için kortizonlu damlalar kullanılır. Eğer haze oluşursa, kortizonlu damlalara uzun aylar boyunca devam edilir.

LASEK’in karnesi

Ameliyat öncesi: Yumuşak lenslerinizi 5 gün, sert lenslerinizi 15 gün önceden çıkarınız.

Anestezi şekli: Uyuşturucu damla

Ameliyat süresi: İki göz toplam 10-15 dakika

Bandaj: Gözler bandajlanmaz.

Ameliyat sonrası: İlk 3-5 gün, LASEK sırasında takılan numarasız kontakt lens gözde kalır. Gözde ağrı olur.

Görme: İlk 3-5 gün net görüş yoktur. Kontakt lens çıkarıldıktan sonra, görme yavaş yavaş netleşir.

İşe dönüş: Kontakt lens çıkarıldıktan sonra

Göz kontrolleri: Ameliyatın ertesi günü, 3 gün sonra, 1 ay sonra, 3 ay sonra

Göz damlaları: Ağrı kesici damla 3 gün, antibiyotikli damla 1 hafta, kortizonlu damla 1 ay. Ameliyat sonrası ilk günlerde ağrı kesici hap kullanılması önerilir.

EpiLASIK

EpiLASIK; miyopi, hipermetropi ve astigmatizmanın tedavisinde kullanılan lazer tekniklerinden biridir. Günümüzde bu göz bozukluklarının tedavisinde altın standart, diğer bir deyişle üstünlüğü kabul edilmiş lazer tekniği LASIK’tir. Ancak korneanın LASIK için yeterli kalınlıkta olmadığı durumlarda EpiLASIK uygulanabilmektedir.

EpiLASIK’in yapılışı

Göz uyuşturucu damla ile uyuşturulur.

Göz çevresi silinir, steril örtü örtülür.

Göz kırpmayı engellemek üzere, göz kapakları “blefarosta” denen aletle açılır.

“Epikeratom” denen otomatik aletle korneanın en üst tabakası olan epitel ayrılır ve yana yatırılır.

Korneaya lazer uygulanır.

Epitel korneaya geri örtülür.

Göze numarasız kontakt lens takılır. Antibiyotikli damla damlatılır.

Blefarosta gözden çıkarılarak, işlem sonlandırılır.

EpiLASIK sonrası görme 3-5 günden önce netleşmez. İşlem sırasında korneaya takılan kontakt lens 3 gün gözde kalır. Bu dönemde gözde bir miktar ağrı olur.

EpiLASIK’in doğurabileceği sorunlar

Gözde numara kalması (az/fazla düzeltme)

Epitel tabakasının duzgun ayrılmaması: Bu takdirde epitel geri örtülür ve lazer ertelenir.

“Haze”: Korneada puslanma. Bunun olmaması için kortizonlu damlalar kullanılır. Eğer haze oluşursa, kortizonlu damlalara uzun aylar boyunca devam edilir.

EpiLASIK’nın karnesi

Ameliyat öncesi: Yumuşak lenslerinizi 5 gün, sert lenslerinizi 15 gün önceden çıkarınız.

Anestezi şekli: Uyuşturucu damla

Ameliyat süresi: İki göz toplam 10-15 dakika

Bandaj: Gözler bandajlanmaz.

Ameliyat sonrası: İlk 3-5 gün, EpiLASIK sırasında takılan numarasız kontakt lens gözde kalır. Gözde ağrı olur.

Görme: İlk 3-5 gün net görüş yoktur. Kontakt lens çıkarıldıktan sonra, görme yavaş yavaş netleşir.

İşe dönüş: Kontakt lens çıkarıldıktan sonra

Göz kontrolleri: Ameliyatın ertesi günü, 3 gün sonra, 1 ay sonra, 3 ay sonra

Göz damlaları: Ağrı kesici damla 3 gün, antibiyotikli damla 1 hafta, kortizonlu damla 1 ay. Ameliyat sonrası ilk günlerde ağrı kesici hap kullanılması önerili

PTK

Gözün en öndeki şeffaf tabakası korneadır. Kimi hastalıklar veya göz yaralanmaları sonucu korneada lekeler oluşabilir. Bu durumda, bu lekelerin giderilmesi amacıyla göze PTK denen teknikle lazer uygulaması yapılır. PTK yapılabilmesi için lekelerin yüzeysel olması şarttır. Lekeler korneanın derin tabakalarında olduğu zaman PTK uygulanamaz, kornea nakli yapılması gerekir.

PTK’nın uygulandığı durumlar

Göz yaralanmaları

Geçirilmiş kornea enfesiyonları (korneanın mikrop kapması)

Distrofi denen kalıtsal kornea hastalıkları

Tekrarlayıcı epitel erozyon sendromu (korneada bir kez yaralanma sonucu açılan yaraların, daha sonra sık sık kendiliğinden açılması)

Pterjiyum (göze et yürümesi) ameliyatı sonrası gözde kalan kornea lekesi

Kornea yüzey düzensizlikleri (örn. Salzman nodülü)

PTK’nın yapılışı

Göz uyuşturucu damla ile uyuşturulur.

Göz çevresi silinir, steril örtü örtülür.

Göz kırpmayı engellemek üzere, göz kapakları “blefarosta” denen aletle açılır.

Korneaya lazer uygulanır.

Göze numarasız kontakt lens takılır. Antibiyotikli damla damlatılır.

Blefarosta gözden çıkarılarak, işlem sonlandırılır.

PTK’nın doğurabileceği sorunlar

PTK’nın göze zararlı etkisi yoktur. Ancak, göz numaraları hafifçe hipermetroplaşabilir.

PTK’nın karnesi

Anestezi şekli: Uyuşturucu damla

Ameliyat süresi: Tek göz 5 dakika

Bandaj: Gözler bandajlanmaz.

Ameliyat sonrası: İlk 3-5 gün, PTK sırasında takılan numarasız kontakt lens gözde kalır. Gözde ağrı olur.

Görme: İlk 3-5 gün net görüş yoktur. Kontakt lens çıkarıldıktan sonra, görme yavaş yavaş netleşir.

İşe dönüş: Kontakt lens çıkarıldıktan sonra

Göz kontrolleri: Ameliyatın ertesi günü, 3 gün sonra, 1 ay sonra, 3 ay sonra

Göz damlaları: Ağrı kesici damla 3 gün, antibiyotikli damla 1 hafta, kortizonlu damla 1 ay. Ameliyat sonrası ilk günlerde ağrı kesici hap kullanılması önerilir.

Lazer göz ameliyatı olmak için uygun bir aday mıyım?

Kimler Lazer Olabilir

18 yaşını doldurmuş olanlar,

Son 1 yılda göz derecesi 0.50 dereceden fazla değişmemiş olanlar,

En fazla -8 dereceye kadar miyopi, -5 dereceye kadar astigmat ya da +5 derece kadar hipermetropisi olanlar,

Kornea kalınlığı yeterli kalınlıkta ve dokusu sağlam olanlar,

Gözlerinde başka herhangi bir hastalık bulunmayanlar,

Yapılacak ön muayene ve tetkikler neticesinde göz yapısı ameliyata uygun bulunan kişiler lazerle tedavi edilebilmektedir.

Lazer göz ameliyatı ile başarılı sonuçlar elde edebilmek ve sorunsuz bir tedavi süreci geçirmek için bu tedavinin uygun adaylara yapılması gerekir. Bu tedavi için uygun adayın özellikleri şu şekilde özetlenebilir:

Yaş: Lazer göz tedavisi için en uygun kişiler 18 – 55 yaş arasındaki kişilerdir. 18 yaşından küçüklerde göz gelişimini henüz tamamlamamıştır. Hem gözlük numaralarının değişme ihtimali hem de tedavinin başarısını etkileyebilecek genetik kornea hastalıklarının bu yaşlarda bulgu vermesi nedeniyle 18 yaşından önce lazer göz tedavisi yapılması uygun değildir. 55 yaşından sonra gözün doğal merceği sertleşerek katarakt gelişimi başlayabilir, lazer göz ameliyatları (LASIK, PRK) katarakt gelişimini etkilemez ancak bu yaş hasta grubunda premium lens cerrahisi hem uzak hem de yakın gözlükten bağımsız bir hayat sağlaması açısından daha avantajlıdır.
40 yaşından büyük olanlar LASIK operasyonu sonrasında okumak için yakın gözlüğüne ihtiyaç duyabilirler. Yakın – uzak gözlükten kurtulma alternatiflerini doktorunuzla detaylı bir şekilde tartışın ve beklentilerinizi anlatın.
Gözlük dereceleri; miyoplarda 8 dereceye, hipermetrop ve astigmat olanlarda ise 4 dereceye kadar olanlar lazer göz ameliyatı için uygun adaylardır. Daha yüksek numaralarda hem hastanın güvenliği hem de görsel başarı için göz içi lens implantasyon cerrahisi tercih edilmelidir.
Lazer göz ameliyatları (LASIK, PRK, LASEK) gözün kornea tabakasına uygulanmaktadır. Bu tabakanın kalınlığının planlanan tedavi için yeterli olması ve yüzey haritasının (kornea topografisi) düzgün olması önemlidir.
Doğumsal veya genetik kornea hastalığı olanlara (kornea distrofileri gibi) LASIK operasyonu önerilmez.
Bu tedavi gebeler ve emziren anneler için uygun değildir.
Gözlük numaralarınızda son bir yılda bir değişim olmamalıdır.
Aktif bir göz enfeksiyonunuz olmaması gerekir.
Herpes (göz uçuğu) geçirmemiş olmalısınız. Lazer tedavisi herpes enfeksiyonunun nüks etmesine neden olabilir.
Lazer göz operasyonunun olası risklerini doktorunuzla konuşmalı ve bu operasyonun görsel sonuçlarıyla ilgili gerçekçi beklentileriniz olmalıdır.
Lazer Göz AmeliyatıSjogren sendromu, romatoid artrit, lupus gibi romatizmal hastalıkları olanlar ve kuru göz sendromu olanlar lazer göz tedavisi için uygun aday değillerdir.
Keratokonus katarakt, glokom ile bazı retina ve göz siniri hastalıkları bulunanlar lazer ile gözlükten kurtulma tedavileri için uygun aday değillerdir.
Diabet (şeker hastalığı) lazer tedavisi sonrası iyileşme problemleri yaratabilir, bu nedenle şeker hastalığı olanlar LASIK tedavisi için uygun aday olmayabilirler.
Daha önceden geçirilmiş göz ameliyatları ve göz yaralanmaları nedeniyle bazı hastalar lazer tedavisi için uygun olmayabilirler.
Lazer göz tedavisi göz tembelliğini düzeltmez, sadece gözlükten kurtulmanızı sağlar. Bu nedenle gözlük kusuruna bağlı göz tembelliğiniz varsa gözlükle gördüğünüzden çok daha iyi bir görme beklememelisiniz.

Kimlere Lazer Tedavisi Uygulanmaz

Romatizmal hastalıkları olanlar,

Kalp hastaları,

Diyabet hastaları,

Hamile ya da bebek emziren kadınlar,

Keratokonus hastaları,

Göz tansiyon, üveit, ileri derecede kuru göz vb. göz hastalıkları olanlar.


İzmir Göz Doktoru uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!