~~ STRES, STRES KONUSUNDA NELER BİLMELİYİZ, WHAT DO YOU KNOW ABOUT,

STRES KONUSUNDA NELER BİLİYORSUNUZ ? NELER BİLMELİYİZ- 1

“ WHAT DO YOU KNOW ABOUT STRESS? WE MUST REALISE WHAT'S GOING ON?"-1

Türkçe ve İngilizce -Turkish and English


STRES, tüm psikolog, psikiyatri ve alandan uzmanlarca "ÇAĞIMIZIN PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI" olarak, kabul edilmiştir. Bu nedenle, ben çağımızın psikolojik rahatsızlığı olan STRES konusunda aydınlatıcı açıklama yapmak ve bilgi vermek istiyorum.

Plus all the STRESS, psychologist, psychiatry, and the field was adopted, as "OUR PSYCHOLOGICAL DISCOMFORT". For this reason, I do STRESS that our psychological discomfort, and I'd like to give information about enlightening description

Kırsal yörelerden büyük kentlere göç eden, Büyük Şehir- Şehir yaşamı, köy, belde, kasaba vb yaşam sorunları arasında ki büyük farklılık” aileler ve bireylerinin, yeni ortamlara uyum güçlüklerinden kaynaklanan,. "İnsan ilişkileri, hava kirliliği, yaşam koşullarında değişiklik, sosyal ve duygusal ilişkilerde kısıtlama ve uzaklık,ve iletişim biçimleri, iş olanakları,ekonomik koşullar vb" bir çok sorunlar yaşamalarına ve bu yeni ve alışılmadık, yaşam koşullarının üstesinden gelememe, çözüm üretememe, bu yeni koşullarla mücadele edememe, bazı durumlarda çaresiz kalma vb şu an belirtmediğimiz sorunlar nedeni ile yaşamı olumsuz etkilenerek,baskı altına alınmakta, bireyin yaşama sevinci ve yaşamdan aldığı hazzın oranı düşerek süreç içinde azalmasına, çözüm üretememesi halinde, bir çok psikolojik, sosyal sorunları yaşamasına sebep olmaktadır.

Great collection, Great who migrated to the cities, countryside,

City-City life, village, town, town etc families differ between the problems of life and to adapt to new environments ", the members, the challenges arising from challenges to live. "The change in human relations, air pollution, life, social and emotional constraints and distance, and dialog formats in relations, job opportunities, economic conditions, and so on" living in a lot of problems, and this new and unusual solutions to overcome the disability, living conditions, stay in, in some cases these new conditions, and so on remain helpless to fight might not give problems due to the fact that at the moment, with life being under pressure by his negativethe life of the individual, and the joy of life, a condition where a reduction in the process, as the ratio of pleasure, a lot of psychological, social work issues there

Yeni yaşamında, bütün olumsuz durumlar ve sorunlarla başa çıkma çabası; bireylerin "STRES' yaşamasına neden olmaktadır. Bireyin olumsuz durum ve koşullarla karşılaşması ve çaba gösterdiği mücadelelerle orantılı stres yaşamaktadır. Şimdi stres, stresin oluşumu ve stres çeşitleri konusunda, okuyucularımın fikir edinmesi için kısa bilgi vererek, açıklamalarda bulunacağım.

New life, all in an effort to deal with the negative situations and challenges; causes of STRESS ' the demands of individuals ". Shows the status and conditions of the individual adverse event and the effort is proportional to the stress challenges. Now when it comes to stress, stress and stress, I submit my idea to those who read, varieties to obtain brief information giving, I in comments.

Günlük yaşamımız da bir gün içinde yapacağımız işler, faaliyet ve etkinlikler; kendiliğinden gerçekleşmez. Günlük işlerimizi gerçekleştirmek ve kendi lehimize çevirmek, gayret ve çaba ister. İnsanlarla iletişim halinde, sağlıklı ve iyi ilişki ve iletişim gerektirir. Yapmak için yola çıktığımız iş, eylem ve etkinliklerden, bazılarını gerçekleştirmek isterken zorluklar ve güçlükler yaşayabiliriz. Bunları olumlu karşılamak ve güçlükleri, engelleri ortadan kaldırmak için tekrar çaba göstermek gerekir. Yani yaşanan her olumsuzluk yada talihsizlik, bizi görevleri gerçekleştirmek için engel oluşturmamalıdır.

In the form of daily life, we work in a day, activities and events; not occur spontaneously. Everyday we strive to turn your own safety, and perform, and effort. Communicating with people, healthy and good relationship and communication. We set out to do business, action and activities, we can perform some of the difficulties and challenges when requesting. To eliminate the obstacles and difficulties to meet them in a positive, again for the effort, you will need to show. So that each negativity or misfortune, to perform tasks that should not prevent us from.

Ortaya çıkan sorunları çözmek için gerekli çaba göstermemek, olumsuz koşullar yaşamak durumunda sorunlara takılmak, meydana gelen sorunları biriktirmek yada en küçük sorun ve olayları abartmak ve sorun haline getirmek; yakınımız, arkadaşımız ve akrabamız olan kişiler hakkında

çevrede söylenenleri, dedikoduları sorun haline getirmek; gerçekle bağdaşmayan ve hayal ürünü, beklenmeyen, kurgulara kendimizi kaptırmak;yersiz şüphelere kapılmak, olumsuzluklara açık olmak, gereksiz kuşku ve kıskançlık yaşamak,güven ve öz güven yetersizliği yaşamak vb. burada belirtmediğim bir çok sorunu yaşamımıza sokmaya çalışmak veya bu gibi olumsuz duygu ve düşünce biçimlerinin yaşantımıza girmesine asla ve asla müsaade etmemeliyiz. Yaşanan olumsuzlukları hayatın parçası haline getirmek daha ileri giderek yaşamımıza egemen olmasına izin vermek; en büyük stres kaynağıdır.

The effort required to resolve issues that arise, in the case of problems that may require you to live in adverse conditions, suppress hang out or collect, and the smallest problem occurring problems and exaggerate events into trouble; About us-friendly, people who have friends and relatives, to make everything that is around, kill the problem; in the scenarios which are incompatible with reality and the imaginary, the unexpected, unwarranted, negativity, doubts be convinced ourselves;, unnecessary suspicion and jealousy to be clear, the lack of confidence and self confidence to live, and live very well if you want to specify where an unspecified problem with our work or such negative feelings and thoughts to activate the forms of everyday life we should never, and never allowed to enter. To make part of the life of the disadvantages of going forward than allow our sovereign; the biggest source of stress.

Her insan yaşamında olumsuz durumlar, sorunlar ve koşullarla karşılaşabilir. Önemli olan bu olumsuz durumları normal ve doğal karşılamak, bunları ortadan kaldırmak için akılcı ve sorun çözücü yaklaşımlar denemesidir. “Asla sorun çözmek yerine sorunun bir parçası haline gelmemelidir.”

Every human life may experience negative situations, problems and conditions. The important thing is that this negative situation is normal and natural for them to meet, and rational approaches try to eliminate the problem solver in the world. "Never become part of the problem rather than solve the problem better equipped."

Karşılaştığımız sorunları çözmek için gerekli çaba gösterilmemesi halinde, olumsuz yaşantı biçimlerinin kölesi olarak, yaşam biçimimiz olumsuz düşüncelere kilitlenecektir. “Üzüntü, acı, sıkıntı,keder vb. düşünce biçimleri” Asla ve asla bu şekilde bir yaşam biçimini tercih etmemeliyiz. Tercih bu yönde olduğunda stres ve stresle ilişkili psikolojik rahatsızlıklardan kurtulmak olası olmayacaktır.. Ayrıca yaşama sevinci, yaşamdan zevk ve haz almak vb. olumlu yaşam biçimini tercih etmemekle birlikte, süreç içinde yaşama karşı olumsuz ve negatif bakma alışkanlığı kazanmış oluruz.

To solve the problems we face, the effort required to suppress negative forms of life, living the way we will have a negative ideas as slaves. "Sadness, pain, distress, sorrow etc. thought forms" never and never will in this way we should choose the way of life. Choose this to get rid of stress and stress-related psychological direction is not possible were evacuated. You can also enjoy the joy of life, life, and may choose to take, and so on, in the process, along with the positive living life the way it does not, and we have the habit of looking at a negative against the negative.

İnsanın varlığını ve yaşamını devam ettirmek için Fizyolojik Güdü – Dürtü, “Açlık, susuzluk” cinsel ” ve Sosyal Güdüler ve ihtiyaçlarının; “Toplum içinde bir yeri olduğu, kendi kendini gerçekleştirmesi; fiziksel ve estetik, zihinsel,sosyal, kişisel vb. ihtiyaçlarının karşılanması ve bu ihtiyaçlarını bir şekilde karşılarken,yaptıklarının toplumca onay görmesi yada aile, çevre, toplum içinde bir yeri olduğu konusunda güvence duyması; sevgi, ilgi, saygı,onay,kabul görmesi,beğeni görmek, onaylanmak vb; kendinin tehlikede uzak olduğunu bilmesi, aile içinde bir yeri olduğuna inanması, güven ve öz güven duygusu gelişmiş olması,kendine ve çevresine yeterli olmak .....”

Human existence and life to resume, "Physiological" Hunger Motive – Impulse, thirst and sexual and Social Motives "needs";In the community is a place to perform the self; physical and aesthetic, intellectual, social, personal, and so on in a way that is meeting the needs of, and this needs to check things, empower socially or family is a place within the community, the environment, assuring it; love, attention, respect, approval, acceptance, approval, and so on, see appreciation; itself is at stake is a place in the family, to know remote is rejected, the feeling of confidence and self confidence, self and its surroundings to be sufficient to have improved. ...

Bireylerin, bu temel ihtiyaçlarının 'Fizyolojik ve Sosyal Güdüler' karşılanmaması, karşılanmasında güçlükler yaşanması oranında daha farklı bir ifadeyle ' Bireylerde, STRES nedeni olan ve stresi tetikleyen faktörler arttıkça;; bireylerde STRES eğilimi artmaktadır.

The physiological and social needs of individuals, this basic Motives ' cannot ', and in meeting the challenges, turning at a rate different than the words ' and stress triggering factors In, due to the STRESS increases,;; individuals tend to STRESS on the rise.

Oysa Sosyal iç güdülerimizi gerçekleştirme oranı birey den birey e, toplumdan topluma değişiklik gösterir. Sosyal Güdüleri gerçekleşmediği oranda stres kaçınılmaz olacaktır. Çünkü, bu ihtiyaçları bir şekilde karşılarken, yaptıklarının toplumca onay görmesi , aile, çevre,toplumun bakış açısı ve toplumca bireyin nasıl algılandığı önemlidir. Bireyin toplum içinde bir yeri olduğunu bilmesi, önem verilmesi, sevgi, ilgi,saygı, onay,kabul vb. görmesi; kendine güven duyması ve öz güveni olmalıdır. Bireylere, çevrenin ve toplumun verdiği değer oranında, birey kendini tehlikede hissetmeyecek ve kendini olumsuz etkileyecek derecede stres oluşmayacaktır.

Whereas the proportion of individuals from the individual to perform constant Social Interior, vary from society to society. It will be the inevitable stress of Constant social do not occur. Because, this needs a way to empower, to see things, family, environment, community socially check perspective and how it is important that the individual is socially. There is a lot of the individual in the community, to know, respect, love, interest emphasis, approval, acceptance, and so on to; You must have the trust of it self confidence and self. The value returned by the environment and individuals, society and the individual himself is at stake, at a rate of negative impact as feeling the stress of clock

Bunun tersi durumlarda, toplumun bireyi algılayışı ve sosyal ihtiyaçlarını karşılanması anında yaşadığı olumsuz durumlar “ Olaya bakış biçimi, beklentilerinin üst düzeyde oluşu, duygusal değer verilmemesi, sevgi,saygı, onay görmemesi vb ve yaşantı biçimlerinin artışı oranında bireyde olumsuz tutum ve davranış biçimleri, kişiliğinin ve yaşamının bir parçasına dönüşecektir. “Kimseyi sevmeyen, kimseyi düşünmeyen, saygı duymayan, özveride bulunmayan, paylaşamayan vb özelliklere sahip olmakla kalmaz, “Ben Merkezci”, güven ve öz güven duygusu gelişmeyen,, tüm bunlarla bağlantılı olarak kişilik sorunu olan bireylerde bu tür olumsuzlukları gözlemek mümkündür. Bu nedenle, sosyal güdülerimiz stres konusunda öneme sahiptir.

Conversely, in cases where the individual in society, and social needs must be met instantly experienced adverse situations to detect "Event Overview of the format, not the top level of expectations, emotional value, and so on, love, respect, and its rate of increase in forms of individual, so check the negative attitudes and behavior, personality and life of the piece."Not to love anyone who did not respect the person which are not, and so on, who do not know, but who share that dedication, "Egocentric", a sense of confidence and self confidence, undeveloped, with the issue of all in connection with such disadvantages, it is possible to observe in people. For this reason, it is about the inner motives of social stress.

Bireylerin, temel ihtiyaçlarının, karşılanmaması oranında, bireyin STRES eğilimi artmaktadır. " STRES nedeni olan ve stresi tetikleyen faktörler artmaktadır.” Yukarıda belirtilen faktörler, stresi tetikleyici koşullar olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha doğrusu bireyler, fizyolojik dürtü ve sosyal iç güdüleri gerçekleştirirken, olumsuz koşullar yaşamaları oranda "STRES" yaşamaktadırlar. Çağımızda, yaşam koşullarının güçlüğü, aile yapısında ve toplumun bireye bakış şeklinde ki değişiklikler, parçalanmış ailelerin artışı, insan ilişkilerindeki olumsuzluklar, hayat mücadelesinin güçlüğü, ekonomik koşullarda ki olumsuzluklar, bireye yüklenen görev ve sorumlulukların yoğunluğu vb. stres oranını arttırıcı unsurlardır.

The basic needs of individuals, an individual's STRESS is increasing at a rate of the pay outs, tend to be. "The cause of STRESS and stress triggering factors are increasing." As the above mentioned factors, stress trigger conditions. More precisely, when the inner urge individuals, physiological and social, to live with adverse conditions constant proportion of "STRESS". In the modern, living conditions in the form of an overview of the individual, family structure and community vision that changes, fragmented families rise, human relations harms, harms the life struggle-that economic conditions, the density of the task and responsibilities, and so on stress that the individual rate of building.

Bu sorunların yoğunluğu ve bireyin mücadele güçlüğü ile ilişkili olarak da bir çok "PSİKOSOMATİK" rahatsızlıkları STRES tetikleyerek, ortaya çıkmasına neden olmaktadır. “Özellikle genetik faktörler daha erken yaşlarda ve beklenmedik durumlarda ortaya çıkmaktadır.” Toplumun bir ferdi olan bireyler bu tür olumsuzlukların yaşaması oranında, stres eğilimi artmaktadır. İşte çağımızın yaşantı biçimleri ile örtüşmesi ve büyük bir toplum kesimini ilgilendirmesi nedeniyle STRES’E, "ÇAĞIMIZIN PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI YADA VEBASI tanımlamasını getirdim. “Veba, salgın ve yaygın anlamında kullanılmıştır.”

These problems associated with low density and the individual's struggle as a very "PSYCHOSOMATIC" leads to the emergence of STRESS disorders, ignite. "Especially in cases in which genetic factors arise unexpectedly and more at an early age." This kind of negativity that is a member of the community at a rate of survival, it tends to stress individuals is increasing. Here's our learning for life forms to be associated with large segments of society with overlap and STRESS due to PSYCHOLOGICAL DISCOMFORT or of the "PLAGUE brought the identification. Plague, epidemic and common sense. "

Aslında, stres her canlı varlığın, karşılaştığı olumsuz durumlarla baş etmek için verdiği doğal tepkilerdir. Bu yönü ile düşünüldüğünde her canlı için yaşamsal bir önem taşımaktadır. İnsan yaşamla mücadele ederken, diğer canlılardan farklı olarak, sosyal güdülerine de tatmin ister. Bu kendini gerçekleştirme, çevresince engellendiği ve yaşamını olumsuz etkilediği oranda, bu olumsuz koşullardan ve tehlikeye düşüren durumlardan kurtulmak için tepkiler verir. Organizmanın, tehlikelere karşı bu biyolojik tepkisi sonucu; kan basıncı yükselir, çeşitli hormonlar faaliyete geçer. “Özellikle adrenalin hormon salgılar.” Diğer değişle, tehlikeye karşı vücutta alarm sistemleri devreye girer ve harekete geçerler.

In fact, the stress faced by every living entity, by the reaction to negative situations to deal with. Considering this a vital for each live with importance. Unlike other creatures, while struggling with life of people, would you like to satisfy domestic social motives as well. This being uploaded to the self realization, contrasting, and life planning to face the situation, these negative conditions affected by negative rate, and get rid of the danger that reactions to situations. As a result of this organism, the dangers of biological reaction; blood pressure rises, through the activity of various hormones. "Especially when adrenalin hormone secrete." In other words, is engaged in the protection systems against compromise, and go-to-action.

Tehlikeden uzaklaşmak, kendisini tehdit eden ortamlarından ayrılmak, olumsuz durumlardan kurtulmak için harekete geçer , mücadele eder ve çaba gösterir. Tehlikeye karşı, organizmanın ilk tepkisi biyolojiktir. Stres’in bu biyolojik değişim sürecinde, bireylerin vücut ısısı düşer, kalp çarpıntıları artar, eli - ayağı çözülür, “Heyecanın tüm belirtileri gözlenebilir, “ hormonlar salgı ile faaliyete geçer vb. dış uyaranın organizma üzerindeki etkilerini gözlemleriz. Biyolojik tepkiler sonrası, birey stres yaratan olay ve durumdan kurtulmak yada kaçmak, mücadele etmek için çaba gösterir “

Ensures you get away from himself to get rid of negative situations threatening environments, leave, and fight fires. The first response to biological ancestry. danger organism. In the process of stress '' in this biological change, lots of body temperature drops, the heart of the rolls from individuals increases, hand-foot are solved, "who has kept all of the symptoms may be present," hormones secretion and activity passes, it is possible to observe the effects on the organism to external stimulants, etc. ... Biological responses to get rid of that post, and State or avoid stress for the individual event, indicates that the effort to combat "

Stres bireyin kendine ve çevresine rahatsızlık vermeye başladığı, günlük yaşamını olumsuz etkilediği, organlarımızla ilgili şikayet, problem yada rahatsızlık oluştuğu zaman, başkaları tarafından stres yaşadığı onaylanınca genelde farkında olunmaktadır. Başlangıçta birey strese girdiğini, stres yaşadığını,günlük yaşamına yansıtıp, olumsuz etkilediğini bilmesine rağmen, onu görmezden gelmektedir.

Stress to the individual self and its surroundings, to affect adversely the daily life of discomfort begins with complaints, problems or discomfort the body organs and others in the case of approval by the stress created by the time he usually will realize. Initially, individuals experiencing stress, stress, reflecting on the daily life into negative although it affects, it comes to ignore.

Hafif düzeydeki stres insanı eyleme geçirici güçtür. Bu nedenle yararlıdır. 'Halk arasında çok çabuk parlıyorsun, hemen sinirleniyorsun çok agresifsin vb sözler”, bu anlamada kullanılmaktadır.

İnsan yaşamla mücadele ederken, yaşamını olumsuz etkileyen ve tehlikeye düşüren durumlardan kurtulmak için tepkiler verir. Bu tepkiler her bireyin hafif derecede hissettiği heyecan, kaygı, stres gibi doğal tepkilerdir. Bu tepkiler, yüksek, yoğun verildiği ve şiddet düzeyi arttığı, süreklilik kazandığı oranda tehlikelidir.

Şimdi strese yol açan ve stresi tetikleyen günlük bir olaydan örnek vermek istiyorum. Bu gibi benzeri olaylar yaşamımızın yaşam tarzımızın bir biçimidir.Aslında !...

Light level stress is difficult to call people to action. So useful. ' You shine among the population very quickly, very quickly, getting angry, agressive property is used in understanding the lyrics to "move and so on.

While human life struggle and danger of life, reducing conditions that affect negative reactions to get rid of. This is the idea that each individual's responses, such as stress, anxiety, excitement, light as a natural reaction. This is intense and violent reactions, high level of tension, continuity, he largely is dangerous.

Now that leads to stress, and I'd like to give an example from an event log that triggers stress. This is a form of life events, such as similar lives. As a matter of fact!...

İşte bu gibi olumsuz durum ve koşullar 'Bireyi etkilediğinde ve birey kendini tehlikede hissettiği her olayda ve koşulda .....' STRES yaşanması doğaldır. Bu gibi olayların süresi uzadıkça ve yoğunluğu arttıkça STRES yaşamak kaçınılmazdır. Ancak bireyin kişilik yapısı, olaylarla baş etmedeki gücü, kendine hakim olması, stresin üstesinden gelmesi vb. her zaman ve her koşulda mümkün olmamaktadır. Bazen bu olumsuz koşullar gün için de devam ediyor ise hele, hele çözmek istemenize ve çaba göstermenize rağmen; olayların akışı sizi aşıyor yada çaresiz durumlara düşerek, çözmek istemenize rağmen çözecek adımı atamıyorsanız.... Sizi aşan sorunları düşüncelerinizden uzaklaştırmak yerine; etkisi altında kalarak, atıp, tutmaya ve sorun haline getirmeye çaba gösteriyorsanız... İşte bu ve benzeri durumlarda stres kaçınılmaz olarak yakanıza sizi bırakmamak üzere yapışmıştır. Uzun süreli bu durumlarla karşılaşılan bireylerin mutlaka Psikolojik Yardım almaları yararlarınadır.

This affects the status and conditions, such as negative, and the idea itself is at stake, each Individual's individual circumstances and incidents. ... ' It is not conducive to STRESS. The higher the intensity and duration of such interruptions are inevitable STRESS live events. However, the individual's personality structure, to be collected, the power of the Chief events of stress examines the challenges to, and so on, and in all circumstances, not always possible. Sometimes these adverse conditions continue for days, especially if you request, and the effort to solve them, though; exceeds the flow of events or to request over the helpless situations you even though you cannot circumvent the step ... to solve. You may zoom out instead of in excess of issues; While under the influence, and are showing the problem and to keep the effort into this and similar cases ... you will be part of you to keep at it as the inevitable stress. Long term, be sure to take a vested interest in individuals with these situations encountered Psychological Help.

Şimdi strese yol açan ve stresi tetikleyen günlük bir olaydan örnek vermek istiyorum. Bu gibi benzeri olaylar yaşamımızın yaşam tarzımızın bir biçimidir. Aslında!...

Günlük yaşantınızda, beklenmedik olumsuzluklar, terslikler yada talihsiz olayları üst üste yaşayabilir. Bu durumda hep bunlar benim başıma geliyor diye düşünebilirsiniz..Aile içi sorunlar yada olumsuz koşullar peş peşe yaşanabilir. “Hastalık, kaza, felaket, ölüm vb olaylar” bu olumsuz koşulların sıklıkla yaşanması, yaşantınızı olumsuz etkiler. Bu koşullarda her normal insan gibi sizin içinde stres kaçınılmazdır.

Daily highlights and features of the unexpected, unfortunate setbacks or radiating, on top of each other. In this case might happen to me all these coming ...Domestic problems or adverse conditions can in rapid succession. "Sickness, accident, disaster, death etc. events" these negative conditions are often conducive to affect negatively the way of life. In these circumstances, like every normal human stress is inevitable.

Aynı olayları benzer biçimlerde sizler de yaşıyor yada yaşamış olabilirsiniz…

Ancak ben burada günlük yolunda gitmeyen, terslik, talihsizlik, beklenmedik ve olumsuz olaylar ile ilgili örnekler vererek, günlük yaşanan stres kaynaklarına, dikkat ve ilginizi çekmek istiyorum.” Ben, Türkiye’ nin büyük kentlerinden Gaziantep Vilayeti, GÖYKO Sitesi ’ nde yaşıyorum. Bayraktar Lisesi’nde Okul Psikologu görevi yapıyorum. Evliyim ve 3 çocuk sahibiyim. Sitemiz 10 kattan oluşuyor. 10. Katta kiracıyım. Şimdi kendi yaşamımdan vereceğim örnekleri, zaman, zaman sizler de yaşamışsınızdır.”

The same events you may be experiencing or have experienced in similar ways you …

But I didn't make its way here everyday and the unexpected misfortune, misfortune, adverse events, examples of sources of stress experienced by the attention and interest on a daily basis, I would like to draw. " The great cities of Gaziantep Province of Turkey, I, I'm in the GÖYKO Site.” Bayraktar high school doing the task at the School Psychologist. I am married and 3 children. Our community consists of 10 floors. 10. I'm sitting on the floor Lodge. Now I will give examples being liberated from our own time, when you experienced this yourself, as well. "

Saat 8.00’ da okulda olmam gerekiyor. Sabah her gün olduğu gibi çok erken bir saatte kalktım. Elimi yüzümü yıkayacağım, sular kesik. İçme suyu ile elimi ve yüzümü yıkadım. Ocağa çay için su koydum ve eşimle kahvaltımızı hazırlamaya başladık. Ocaktaki suyun kaynamasını beklerken, tüp bitmez mi? Çok erken saat de tüpçü de kapalı, çaysız kahvaltı yaptık ve tıraş olmak istiyorsunuz, tıraş sabunu bitmiş, banyo sabununu köpürterek tıraşımı oldum. Tabi bu arada yüzümde ve boynumda kesiklerden kanlar akıyordu. Kolonya sürdüğüm pamuğu tampon yaptım.

Do I need to at the school in time 8.00. As a very early in the morning every day, I had at the time. The next day, waters cut my face my hand. Wash my face with my hand and clean drinking water, and did his job. Put it in water for tea in the furnace, and my wife have begun preparing our breakfast. Waiting for the healing of the water at the top of the fire as soon as the tube? Place the tube in the very early time, drinking tea that sells off, and you want to shave, beard without breakfast we have finished cutting foam and foam bath, wash hand. most problematic face using the cheek. Following this, by the way my face and I cuts occurred, blood flowed. Cologne, citing cotton tampon did.

Giyindim eşimle vedalaşarak,kapıdan adımımı attım. Tam asansöre yaklaştım. Elektrik kesildi. “ Şansım varmış ki asansörde iken elektrik kesilmedi.” 10. Kattan hızlı adımlarla inmeye başladım. Yine hızlı adımlarla otobüs durağına geldim. Ne ise uzun süre beklemeden otobüs geldi ve otobüse bindim “ Bu durumun tersi de olabilir. Otobüs de bir çok sorun yaşanabilir.” Tam okula geldim derken, kalabalıkla karşılaştım. Gençler aralarında kavga ediyor. Okul müdürü, bana seslenerek,” Halil Bey tam zamanında geldin. Al şu gençleri odana, neymiş sorunları”. Kavgaya karışan gençleri alarak, apar topar odama giriyorum.. Görüşme sonrası sorunlarını çözmelerine yardımcı oluyor ve gençleri barıştırıyorum. Paltoyu sırtımdan çıkarma fırsatı tam bulmuşken, Telefon çalıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü, acil ile gelmeniz gerekiyor. “ İl Formatör ü olduğunuz için Okullarda Psikolojik Danışma Hizmetleri Seminer’ini planlamak ve günlerini belirleyip, onay alacağız.”.

Outfit to dress up I did, my wife farewell, I step out the door the task. While on full. Electricity was cut off. "I had never had a power failure while the elevator that ..." 10. I'm starting to get down to the floor to the quick steps. Again came the quick steps, bus stop. What is a long time without waiting for the bus and bus Board airplanes later in life may be in This situation is the opposite. " A lot of reflections in the bus. " I've come to the school, many students had gathered in full. Young people are fighting among themselves. School principal, come to me, just in time, "Halil Bey begins shouting their names. Who and what these young people get to your room, "problems. I enter my room by taking young people involved in the feud, helter-skelter. Helping them resolve problems in the post interview, and I'm doing compromise young people. I've found the full opportunity to remove my overcoat mu., Phone is ringing. Provincial Directorate of national education have come to with the emergency, the Branch Manager. "You are the expert in its Provincial Psychologist's Counselling Services in schools, and the days of the Seminar and to plan, we'll check.

Tekrar palto mu giyiyorum. “Hava bulutlu ve sisli, bu nedenle iç karartıcı bir hava” Müdür’ e kavga olayını çözümlediğimi, gençlerin barıştığını, acil ilden çağrıldığımı, gelince ayrıntılı bilgi vereceğimi belirterek, ikinci kattan hızlı adımlarla iniyorum. Bahçeyi geçiyor ve birkaç adım atmasız, bardaktan boşalır şekilde bir yağmur. Tekrar koşarak geri dönüyorum. Odamdaki şemsiyeyi alıyorum. Tekrar okuldan çıkıyorum.. Şanslıyım ki gideceğim yer uzak değil.. “ 500 ile 600 metre arası” Yağışın şiddetli olması yetmezmiş gibi bir de fırtına çıkıyor ve şemsiye ters yüz, şemsiyeyi düzeltmek için geriye dönüyorum. Şemsiye düzeliyor, ancak iki teli kırık. Bu durumda ile gitsen bir türlü gitmesen bir türlü, yolun yarısı olduğu için Şube Müdürü’nü telefonla aramaktan cayarak, yola devam ediyorum. İl Binasına geldiğimde sanki elbisemle duş almış gibiydim.

Şube Müdürü’nün kapısını tıklayarak giriyorum. Toplantımız başlıyor. Aradan 20 dakika gibi bir süre geçmeden, Telefon çalıyor. Konuşma bitince müdür ayağa kalkarak, özür dilerim. İl Valisi acil çağırdı. Toplantıyı yarın 9.00’ da yapalım. Demez mi ? …

Again, I am wearing an overcoat mu. "Forecast cloudy and foggy, so depressing air" Director I, young people are doing to fight event for the peace, when it comes to detailed information coming from me, featuring the emergency request, I want to give to the second floor quick steps. Garden in the past and a few steps to the charge that took a rain nor the. I'm back to running again. I get the rain saver in the room for me. Getting out of school again. I'm lucky that I get to the place is not so much in the future. "500 to 600 meters" turns out to be violent, as well as a storm has said that wasn't enough, and I'm back to correct the opposite face, protective rain. Umbrella over the hump, but two wire broken. In this case, I'm hesitant about Ling and go with, then the path it is half way through, just looking for vaz branch manager over the phone, I'm going. Provincial building, when I have taken a shower with it better on '.

I enter by clicking on the door of the Branch Manager. A meeting is starting. A period of time, such as 20 minutes after the break, going on to the phone is ringing. When the Director stood, speech. Forgive me. Provincial Governor called me into the room during an emergency. Let the meeting tomorrow at 9.00 a.m.. One can say? …

Yukarda belki bu yaşanan olumsuz olayları bu kadar çok sayıda ve bir gün içinde yaşamak mümkün olmaz. Birkaç gün yada bir haftada yaşamış olunabilir. Ancak bazen bunların bir kısmını aynı günde yaşamak durumunda kalabiliriz.

So maybe this is that negative events with so many and would not be able to live in a day. A few days or a week which I lived. But sometimes they are part of a same-day live may in the case.

Bütün bu yukarda belirtilen olay, olgu ve olumsuz durumlarda; organizmanın ilk tepkisi biyolojiktir. Stres in bu biyolojik değişim sürecinde, Çeşitli hormonlar faaliyete geçer ve özellikle adrenalin, hormon salgılar. Yani dış uyaranın organizma üzerindeki etkilerini gözlemleriz. Kısacası tehlikeye karşı, vücutta alarm sistemleri devreye girer ve harekete geçerler. Kan basıncı yükselir, vücut ısısı düşer, kalp çarpıntıları artar, eli ve ayağı çözülür. Yani heyecanın tüm belirtileri gözlenebilir. Daha sonra, stres veren olay ve durumdan kurtulmak yada kaçmak veya mücadele etmek için çaba gösteririz ve tehlike veren olay ortamlarından uzaklaşmaya çalışırız.

All this above mentioned event, phenomenon and negative cases; the first response to biological ancestry of the organism. Stress in the process of this biological change, and a variety of hormones, particularly epinephrine, hormone secrete the activity. So it is possible to observe the effects on the organism to external stimulants. In short, is engaged in the protection systems against compromise, and go-to-action. Blood pressure rises, increases body temperature drops, heart, hand and foot rolls. That has kept all symptoms may occur. Then get rid of stress, and state that the event or we strive to avoid or combat, and I'll try to move away from the danger that event environments.

Stres ile mücadele de, stresi ortadan kaldırmak, bireye zarar verici aşamaya getirmemek ve diğer Psikolojik,Psikosomatik rahatsızlıkların ortaya çıkmasını engellemek ve asgariye indirmek için gerekli çaba gösterilmelidir. Stres süreci zaman olarak arttığı oranda bireyin mücadele etme gücü azalır ve bu durumla orantılı psikosomatik rahatsızlıklar ortaya çıkar. Bu tehlikeli ve olumsuz durumlardan kurtulmak için harekete geçmek, mücadele etmek ve olumsuz koşullardan kurtulmak için çaba göstermek gerekir.

Eliminate the stress of combat stress, harm the individual, and other Psychological, Psychosomatic ailments stage of default deny and minimising the effort required to download the emergence. Stress increases as the process time is reduced and power to combat this situation, the individual amount in proportion to the psychosomatic disease is raised. To get rid of those dangerous and unfavourable situations and to take action, fight to get rid of negative conditions must show effort.

Stres’ e Dayanıklılık ve STRES Hakkında Bilmek İstedikleriniz Yaşamımızı Uzatmak için STRES ile Mücadele Yolları Konusunda Tüm Çalışmalarım "Psikolog Halil Türkmen, PsikolojikDestek ve Psikolojik Testler" kitabımda yayınlanmıştır.

Kişisel Sitem, psikologum1952 / blog cu sitemde yer alan Stres Testleri ve Stres Konusunda onlarca makale yazdım. “ Stres Konusunda Neler Biliyorsunuz ? Neler Bilmeliyiz. 2 Makale, Yaşamı Uzatmak için Stres ’i Tanımak, Mücadele Etmek, 4 Makale’ de yer verildi.” Stres konusunda Stres Testleri “ Stres’ e Eğilim, Stres’ e Dayanıklılık Ölçeği ve tüm makaleler, Psikolog, Psikolojik Danışman Halil Türkmen’e “ Bana” aittir.

Bu çalışmalar, yayımlanan web sitelerinden yada kitabımdan; benim iznim olmadan, kopya edilemezkullanılamaz. Ancak okunabilir, bilgi sahibi olunabilir ve Testleri kendi durumunuzu tespit etmek amacı ile uygulayabilirsiniz.

Saygılarımla….

What you want to know About STRESS Endurance to stress and STRESS to extend Our Studies All about ways to combat "the psychologist Mr. Türkmen, Psychological Support and psychological tests" was published in my book. In addition,

On my personal Site, psikologum1952/blog in the stress tests and stress On cu tens of articles you've written. "What You Know About Stress? We Must Realise What's Going On. 2 to extend the life of the article, I recognize, Combat Stress ', was given in Article 4.Stress on stress tests "to Stress and Stress the scale of Resistance to the trend of Scale" with all articles, Psychologist, Psychological Consultant Mr. Turkmen, "me". This work, published from sites, or from the book; my permission cannot copy without, are not available. However, the owner of the information which can be read, and you can apply your own Tests with the aim of detect your status.

Best Regards ….

Psychologist, Psychological Consultant Mr. Turkmen


Gaziantep Psikolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!