~~ STRESS, STRES HAKKINDA NELER BİLİYORSUNUZ, WHAT DO YOU KNOW ABO

STRES KONUSUNDA NELER BİLİYORSUNUZ ? NELER BİLMELİYİZ-2

“ WHAT DO YOU KNOW ABOUT STRESS? WE MUST REALISE WHAT'S GOING ON?" -2

Türkçe ve İngilizce -Turkish and English

Psikoterapi Sürecinin önemli boyutlarından biri stresi kabullenmek ve strese karşı organizmayı dış tehlikelerden koruma yöntemlerinin öğretimidir. ' Stres yaşadığını bilmek, kabullenmek ve gerekli önlemleri almak için direnen insanlar, sağlıklı olmasına karşın, organizmayı dış tehlikelere karşı, koruyamaz ve yaşadığı stres oranında bir çok psikosomatik rahatsızlıkların da eşlik etmesi kaçınılmaz hale gelir. . Stres durumu, bu aşamalara gelindiğinde çok dikkatli olunmalıdır.

One of the important dimensions of the process of psychotherapy and concede stress stress must be the protection against external threats against organ systems teach methods ... ' Stress in the world to know, to get people to acknowledge and take action, although healthy, organ systems resistant to external dangers, there are a lot of psychosomatic ailments and lived in the ratio of stress to protect also accompanied becomes inevitable. . Care must be taken of this by the many phases of stress.

Stres konusunda yazdığım onlarca makale incelendiğinde; Stres yaşadığını ve stres de olduğunu kabul etmemek, görmezden gelmek, davranımlarına şahit olacaksınız. Stres, bireye zarar verdiğinde yada yaşamını olumsuz, etkilediğinde stres den kurtulmak düşünülmektedir. “ O aşamaya kadar aile fertlerinden, iş yaşamı, arkadaşları ile o kadar sorun yaşamıştır ki yine de stresin varlığını kabul etmeyerek, ret etmiştir. Bu yönü ile olaya baktığımızda, Stresin yanlı davranarak hep olumsuz etkilerinden söz edeceğiz. Ancak stresin hiç mi yararı yok derseniz. Stresin yararlarını birkaç cümlede ifade edeyim.

Dozens of articles I wrote about stress examined; Stress and stress is also exclude, ignoring the behavior will witness. Stress affects the individual, or when the damage, there are no plans to get rid of stress from life negatively. "It is up to the stage with his friends, family members, business life, he lived until the problem is that it does not accept the presence of stress and stress anyway that ret controls to. Looking at the event with this at all, I'll mention the negative effects of stress, though they were false. But if you say no it does not have the benefit of stress. Let me express the benefits of a few sentence of stress

Stresin bu yönü ile yararı vardır. İsteklerimizi gerçekleştirmek ve hedefe varmak için çaba gösteririz. akılcı yaklaşımlar geliştirme ve deneme sürecidir. “Tüm bu davranış ve eylemlerimiz, hafif derecede stres ile gerçekleşir.” Araştırma, bulma, deneme, emek verme, çaba gösterme, mücadele etme, zorlanma vb durumlarda belirli düzeyde stres bireye yararlı olmaktadır. ” Her bireyin stres den etkilenme derecesi farklı farklıdır. insanı olumsuz etkileyecek potansiyelin üzerinde yüklenmeler, bireye yarardan çok zarar verdiği asla unutulmamalıdır.…” İnsanın hep yaşam mücadelesinden galip gelmek için gösterdiği çabalar bütünüdür. Bu çabalar sayesinde birey amacına, hedefine eriştiğinde mutlu olur. Çünkü o kendini gerçekleştirmiş bir bireydir. İnsanlık tarihinde, ilerlemenin, gelişmenin, icat etmenin, yeni buluşların kısacası medeniyetin gelişimi, strese borçludur. Belirli düzeyde stres olmadan yaşam çekilmez

The benefit with this aspect of stress. We strive to arrive at the destination, and aspirations. rational approaches to the development and testing process. "All this behavior and action with the formats, slightly stress." Research, discovery, trial, Labor export, to strive, struggle, it is useful in situations where a certain level of stress, strain, and so on the individual. "Every individual is different from the degree of exposure to stress. uploaded on the potential to affect adversely the people and business, it should be noted that the individual would never harm a lot good tasks. "People have always come to life fighting victorious efforts by. Thanks to these efforts, the target will be happy when the purpose of the individual. An individual because he performed himself. In human history, progress, development, the development of civilization, new discoveries in short, to invent, to stress. A certain level of provoking life without stress.

Hayatın güçlükleri karşısında insan denilen varlık, bu güçlüklerle mücadele etmek zorundadır. Yenilgiyi başlangıçta kabullenip çekildiğimizde sürekli yenilmek durumunda kalırız ve yapmak istediklerimizi yapamaz, başarmak istediklerimizi başaramaz. Kısaca yaşamımızdaki hedeflerimizi ve gerçekleştirmek istediklerimizi gerçekleştiremeyiz.

Sonunda çaresiz duyguları ile ben başaramıyorum. Ben yapamıyorum. Ben işe yaramazın biriyim. Kaderim bu diyerek çekildiğimiz de!.. , Gücümüzün yettiği, yapabileceğimiz hatta çok basit görevleri bile yapamaz hale geliriz. Bir başarısızlık varsa tek nedeni yoktur, nedenleri ortadan kaldırdığımız oranda başarılı olmamak için hiçbir neden yoktur. Birkaç başarısızlık bizi yıldırmamalıdır. Her birey başarı gibi başarısızlığı da yaşayabilir, bu doğaldır.

Being human in the face of life's difficulties, challenges must be called to fight. Return to accept defeat and, initially, is constantly beating State and do not accomplish the desired goal and targets each likes to constantly remain unsuccessful, .In short, life-purpose and cannot find the target behaviors take place aspirations realization of environment.

I don't want to accomplish with feelings of defeat at the end of the helpless feeling. I can't make it. I am useless. In the case of withdrawal by saying this destiny. We can even very simple tasks, Our prepared, even if you become unable to. There is no single cause of a failure, if any, reasons for not being there is no reason for the disappearance of largely successful. In the case of a few should not intimidate us failure to leave. Each individual can live, it is natural, such as the failure of this success also.

Oysa insan oğlu yaşamını, evrendeki varlığını devam ettirmek için isteklerini, özlemlerini gerçekleştirmek için çaba gösterir ve tüm düşünce ve isteklerini elde eder. Hedefini gerçekleştirmek için yola çıkmadan, ilk adımını atmadan, hedefe ulaşmak için önüne çıkan engelleri ortadan kaldırmadan, mücadele etmeden hedefe varılamaz. “ Yapıcı biçimde, yıkıcı olmadan diğer insanlara zarar vermeden, empati kurarak, hedefe varmasını bilmelidir.” ,. Emek verilerek gerçekleştirilen her isteğin değeri daha güzel, daha haz verici ve daha kalıcı ve önemlidir. Çaba göstermeden, mücadele etmeden, emek vermeden ve kolay elde edilen her şey çabuk kaybedilmeye mahkumdur. Lütfen bunu unutmayınız…

Whereas the existence of the universe, the human son of life, yearning to continue the effort to perform requests and paying all your thoughts and requests. The first step to accomplish the goal, leaving the front of the resulting obstacles to achieve the goal, without removing it without injure people in movie theaters, the fight to the destination. "Without the Constructive, destructive to hurt other people should be aware as to the destination without empathy.",. The value of the labor performed by each request and more beautiful, more and more permanent transmitter, is important. Without effort, without fighting, without labor, and are doomed to lose everything quickly obtained easy. Please do not forget it.

Stres sürecinde, sağlıklı organizmayı dış tehlikelere karşı, koruyucu yöntemlerle çaba göstermek ilk çabamız olmalıdır. Organizmayı koruma gücünü kendinde bulamayan ve yoksun olan bireylerde, STRES İLE BİRLİKTE BİR ÇOK PSİKOSOMATİK RAHATSIZLIKLAR’IN eşlik etmesi kaçınılmazdır. Stresin verdiği olumsuz etkileri ortadan kaldırarak, bireye zarar veren ve benliğini tahribata uğratan aşamalara gelmesine izin verilmemelidir.

In the process of stress, healthy human organs and cells to the external dangers, protective methods must be the first effort to insert. Organs and cells in individuals who are deprived of its power, protection, and a LOT of PSYCHOSOMATIC DISEASE, ALONG with the STRESS to be accompanied is inevitable. Eliminating the negative effects of stress, given that the individual and may not be allowed to go under the phases that interferes with destruction.

Psikolojik ve Psikosomatik rahatsızlıkları ortaya çıkmasını önleyici tedbirlerden en önemlisi stres ile mücadele etmek ve stresi tanımak ve gerekli önlemleri almak ilk yapılacak davranış biçimi olmalıdır. Strese yol açan koşulları bilinçli şekilde tanıyarak ortadan kaldırmak için gerekli düzenlemeleri yapmak, stres eğilimini asgariye indirmenin bir yoludur Kendimize sık,sık şu soruları sorarak, kendi durumumuzu kontrol etmek de yarar görüyorum.

Psychological and Psychosomatic discomfort that are the most important preventive measures in the emergence and with combat stress and stress will be the first to take the necessary measures to recognize the behavior should be. Stress leads to conditions necessary to make arrangements, by allowing the conscious way, eliminate stress, is a way to download minimising disposition, frequently asking these questions for ourselves often, I see the benefit of their own to control the situation as well

Ben son günlerde yada aylarda ne gibi sıkıntı ve üzüntü verici durumlarla karşılaştım. Son günlerde, beni zorlayan, olumsuz etkileyen, üstesinden gelemediğim, çözemediğim, çözmekte zorlandığım sorunlar ve düşünmekten kendimi alamadığım olumsuz düşüncelerle karşılaştım. Bu olumsuz olaylar ve sorunlardan ne kadarını çözdüm, hangilerini çözemedim. Çözemedimse, çözmek için elimden gelenleri yaptım mı ? Daha neler yapabilirim? vb.' soruları kendinize yöneltiniz.

I recently or have encountered situations, such as boredom and sadness in the months when donor. In recent days, forcing me to overcome the negative influences, in excess of what, to me, I have experienced difficulty to find a solution, and I want to put myself back problems, no matter how negative thoughts that have. This eliminates much of the negative events and issues from what I would like to have removed,, does not exist. To eliminate problems, get rid of power situations did officials stripped? What can I do more? ask yourself questions and so on.

Sizi aşan yada çözmek istemenize rağmen çözemediğiniz sorunlarla daha fazla boğuşmanın, düşünmenin ve kendinizi üzmenizin bir yararı olmayacağını, elinizden gelen tüm çabayı gösterdiniz. Tüm bunlara rağmen, hala etkisi altında kalmanın, kendinize zarar vermekten ve yıpratmaktan başka işe yaramayacağını ve yapabileceğiniz bir şey kalmadığı vb durumları, akılcı ve mantıklı bir şekilde düşünerek; bu sorunların ve durumların ve düşüncelerin olumsuz etkilerini üzerinizden ve yaşamınızdan atmak için çaba gösterip, olumlu düşüncelere odaklanıp, enerji harcayınız.

Although you can not solve problems or solve that exceeds the request, it doesn't matter if you deal with the more head and thinking that you yourself would not be a benefit to all that trouble, demonstrated the effort. In spite of all this, it is still under the influence of giving yourself to stay, and will not service any other work to scour the weak damage and running out of anything you can do, and so on, thinking logically, and rationally; save you from the negative impacts of these issues and situations and ideas, and throw in your negotiations with positive thinking, and strive for the energy and time.

Bireylerde ki stresin şiddeti artığı ve süreci uzadığı oranda, bireyin mücadele etme gücü azalır. Ortada endişe edilir, sorun haline gelmemiş, küçük ve etkisiz şeyleri büyüterek, etkili hale getirerek zararlı çıkacak biri var ise siz olduğunuzu unutmayınız. Tüm bu nedenlerle sorunları biriktirmeden, sıcağı sıcağına ve anında çözmek için çaba gösteriniz. Düşüncelerimizde yoğunlaşan ve sürekli yaşamımızı olumsuz etkileyen zorlanma ve güçlüklerin, sıkıntı ve üzüntü verici durumların stres nedeni olduğunu unutmayınız. Oluşan stresin, süreç içinde, organizma ve bağışıklık sistemlerinin dayanma gücü ve direncini zayıflattığı bilinmesi gerekli diğer durumdur. Bu olumsuz durumlarla orantılı STRES psikosomatik rahatsızlıkları tetikler, stres sorununa, farklı psikolojik sorunlar eşlik etmesi sonucu bir çok psikolojik kökenli rahatsızlıkların ortaya çıkması kaçınılmaz bir hal alır. Stres durumu, bu aşamalara gelindiğinde çok dikkatli olunmalıdır.

The intensity of the residual stress in a long time and that the proportion of the process, reduces the strength of the individual to fight. There is concern, the problem is not, you can make things small and ineffective, to become effective by making it one of the note you are there is to be harmful. All of these reasons to resolve issues instantly and heat, hot air effort spooling. Adversely affect our intense and continuous strain "and challenges, distress and sorrow, please note that due to the stress of the donor States. In the process of stress and the immune systems of the organism, and resistance is necessary to know the other will degrade the stamina. This triggers the psychosomatic disorders, stress, STRESS is proportional to the negative situations, the problem of different psychological problems as a result of a lot of psychological origin, accompanied by the inevitable emergence of ailments. Care must be taken of this by the many stages of stress.

Asıl yapılması gereken, bu noktalara gelmeden gerekli önlemler almak olmalıdır. Stresi tanımamız, olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için çözüm üretmemiz, kendimizi telkin etmemiz, stressin olumsuz etkilerinden korunarak, saf dışı etmemiz gerekmektedir. Tüm bulara rağmen üstesinden gelemiyorsakacilen stres den kendimizi korumak için Uzman Terapist’ den psikolojik yardım yada terapi desteği almak en akılcı yöntemdir.

Principal needs to be done, these points should be required to take precautions before. Eliminate the negative impacts of stress I recognize insert, find ways for the solution, we, ourselves, and to keep the adverse effects of the infusion stress is. We non-pure In spite of all this we are urgently overcome the resources fail to protect ourselves from stress Therapist to psychological help or therapy Expert support is one of the most rational way.

Çünkü stres’in her aşamasında, sorun bireyden bireye, stres yaşanan olaydan, olaya, direnç durumuna, başa çıkmasına vb. göre değişkenlik arz eder. Strese savunma gücünün ve direncinin zayıflamaya başladığı ve bir çok psikosomatik rahatsızlığın beraberinde ortaya çıktığı aşamalara gelindiğinde, mutlaka ve acilen Psikolojik destek alınması konusunda, bireye son mesajları vücut "organizma" vermeye başlamıştır. Vücudun verdiği stres geliyor uyarılarına aldırmamak, gerekli önlen yada terapi desteğinin alınmaması halinde yada uzun dönem stres yaşanması halinde; Stres Kronikleşir ve Psikosomatik hastalıklar da ortaya çıkar. Bu aşamalarda, yapılacak ilaçlı tedaviler yetersiz kalabilir Bireyin, bu aşamadan sonra, “ Anksiyete, Depresyon Panik Atak, Nevroz vb” psikolojik kökenli sorunlara eğilimi artar.

Because the person, at every stage, the problem of stress, the stress of the incident, event, person, according to cope, and so on, the status of resistance variation. Stress defense force and resistance begins to weaken, and by a lot of psychosomatic disorders have arisen with it, you'll surely be taken urgently and phases of individual psychological support body "organism" to the last messages. Ignore the warnings coming from the body, the necessary measure of stress or therapy support is not conducive to long term stress into or; Stress Gets and Psychosomatic diseases also occurs in chronic cases. This will be held in stages, you can obtain treatments may be insufficient. Individual, after this stage, "Anxiety, depression, panic attacks, Neurosis, and so on" psychological origin issues tend to increase.

Sonuç olarak daha önce sevdiği ve zevk aldığı durumlardan ve olaylardan kaçış gözlenir .“Yaşamdan haz ve zevk alamamak, yaşamın çekici gelmemesi, yaptığı iş yada eylemlerden haz almaması, dış dünyadan kaçış, uzak çevresinden başlayarak süreç içinde yakın çevresi ile bağlarını koparması, kısacası dış çevreden ve insanlarla iletişimini ve ilişkilerini kopararak, kendini tamamen dış dünyadan soyutlaması ve uzak çevresindeki insanlardan başlayarak, yakın çevresi ile iletişim ve ilişkilerin koparmak vb.” Süreç içinde tamamen kendini yalnızlığa itmektedir.

As a result, the conditions and events to enjoy previously favorite and escape. "Enjoy Life, there is no taking of life, and, unable to stop his work or actions may not, in the process, starting from the outside world to escape from the remote vicinity with bonds, in short, give it to the external environment and people communication and relationships, self starting people around an abstraction from the outside world completely, and the remote communications and relations with the surroundings, close to pull off, and so on." In the process, completely and absolutely himself yet.

Bireyin kişilik özellikleri, zekası, içinde bulunduğu ve geçmişteki yaşam koşulları, çevresinin olumlu tepkileri ve çevresindekilerin olumlu yaklaşım biçimleri vb bir çok faktör; stresle başa çıkmasında büyük rol oynar. Bu aşamada ki sorunlar, bireyden bireye; stres yaşanan olaydan, olaya; bireyin direnç ve dayanıklılık düzeyine, “ Stres’ e dayanıklı olmak yada dayanıklı olmamak; özellikleri kişiden kişiye değişir.” özellikle kişilik yapısına göre değişkenlik arz eder Strese kişinin savunma gücünün ve direncinin zayıflamaya başladığı ve bağışıklık sistemlerinin yetersiz olduğu koşullarda, strese eğilimi arttırmak da ve kişi stres’e girmesi, stres’i yaşaması, daha kolay olmaktadır.

. Bireyler, günümüzde her insanın başına gelebilecek ve yaşaması olası olan, psikolojik sorunlara “ Özelikle Stres “ konusunu önemsemeyip, hafife alarak tedaviye yanaşmaya isteksiz kalmaktadır. Tüm uyarılara ve yardım alması çabalarına rağmen "PSİKOLOJİK DESTEK" almak istememektedirler.

The individual's personality, intelligence, in which the living conditions of the past, those positive reactions and a very positive approach to formats and so on factor; stress plays a role in developing the big deal. At this stage that problems, from person to person; stress of the incident, event; individual's level of resistance and durability, "to be or not to be resistant to Stress-resistant; features will vary from person to person according to the particular personality structure vary will supply "person's defense force and began to weaken resistance to stress and immune systems tend to stress conditions, and also increase because insufficient stress, stress, provide to the person, it is easier.

. Individuals, the potential of every human being today, psychological problems can happen and are expected to "Particularly Stress" severity remains reluctant to request treatment, by not taking lightly. Despite all the warnings and efforts to get help "PSYCHOLOGICAL SUPPORT" get request more.

Psikolojik yardım ve destek almaktan kaçınanlara bir uyarım olacak. Kişiyi yoğun stres koşullarının etkilemeye devam etmesi halinde birçok psikosomatik rahatsızlıklara yatkın olacağı süreçler her an için kapısını çalabilecektir. Bu aşamalar, stresin gücünü en çok hissettirdiği ve en önemlisi de, bireyin bu aşamadan sonra mücadele edecek gücünün kalmadığı aşamalardır. Daha doğrusu insanın kendini en çaresiz hissettiği ve kesinlikle destek, yardım alması gereken boyutta sorunları olduğu konusunda sinyaller, mesajlar bağışık sistemi vermekte, bu ileri boyutta stres bağlı bir çok psikosomatik rahtsızlıkların ortaya çıkmasının yaklaştığı yada süreç içinde yaşanılmasının kaçınılmaz olduğu mesajlarıdır. Bu mesajlar....

Psychological help and support will be a response to those who want to avoid taking the stimulation. Influence of stress intensive contact with many psychosomatic conditions would be predisposed to continue at any moment into processes, these stages herself in, for the most stress, and most importantly, made to feel the power of individual struggled after this stage are to have any power to phase ... More precisely, the idea that the most helpless, and certainly the human self help support is required to receive messages, immune system problems the size of the symptom. This is a very connected to the next size stress triggered psychosomatic diseases or in the process, the fears of the emergence of the State of the inevitable to happen is that messages. These messages…

Yukarıdaki uyarı ve mesajlar kesinlikle psikolojik Yardım ve Destek almak için aslında geç kalınmış mesajlarıdır. Ancak, olayın ne kadar vahim ve önemli olduğu hiç değilse bu aşamada anlaşılmalıdır. Her sorun gibi psikolojik kökenli sorunlarımız için tedaviye sıcak bakmalıyız. Nasıl ki bedenimizin herhangi bir organında rahatsızlık oluştuğunda; çok kolaylıkla ilgili hekime yada uzmana görünürken, psikolojik sorunundan dolayı Psikolojik Destek yada Yardım almak için pek duyarlı davranmamaktadırlar.

The above warning and message formats to get psychological Help and support, belated are, in fact. However, if the event is important and how grave at this stage to be understood at all. Each issue we warm treatment for psychological problems of us origin. How is that any organ of the discomfort occurs provides our body 's; so you can easily consult or specialist is visible, due to the psychological problem related to psychological support or assistance for sensitive behavior.

Oysa psikolojik rahatsızlıklardan yalnız stres’in, çok sayıda bedensel rahatsızlıkları tetiklendiği ortadadır. “ Vücudun organları ve hücreleri ile ilgili hastalıklar ” . Yıllardan beri çevre baskısı faktörü egemen olarak, yanlış algılanan bu durum;"Psikolog /Psikolojik Danışman özellikle Psikiyatri’den yardımı alan herkes için “ Ruh Hastası, Deli, Sapıtmış, Kafayı Yemiş vb." yakıştırmalar yardım almayı güçleştirmektedir. Oysa, bu tür sorunlar, her insanın normal karşılaştığı sorunlardır. Her bireyin başına gelebilir. "STRES, ANKİSİYETE, DEPRESYON, NEVROZ her normal bireyde ortaya çıkacağı gibi bazen de Normalden Sapmalar şeklinde ortaya çıkmaktadır.

“ İnsanın genetik yapısı ve genetik faktörler gereği, bazen bazı hastalıklar; çok erken yaşlarda ve beklenmedik durum ve koşullarda karşımıza çıkmaktadır.”

Whereas a large number of psychological disorders were alone in the middle of physical stress, was triggered. "The body's organs and cells-related diseases". Since the environmental pressure is perceived as the dominant factor, this is incorrect; "The psychologist/Psychological Consultant to everyone and especially Psychiatry through Mental Patient, help field, unbalanced, hung up on" Crazy ", analogy, and so on, Eaten because situations get help with difficult. However, these types of problems, faced by normal people each. Every individual may come at the beginning. “ STRESS, PANIC ATTACKS, ANXİETY, DEPRESSION, NEUROSIS,” such as every normal individual that will arise in the form of sometimes Tolerances.

The human genetic structure and genetic factors, sometimes some of the diseases; a very early age and unexpected situation and circumstances. "

Birey çevresel baskıların etkisinde kalmadan, psikolojik sağlığını düşünerek, en küçük bir sorunda olaya olumlu bakmalıdır. Erken tanı ve destek çok önemlidir. Sağlığının önemli olduğundan yola çıkarak, sağlığı tehlikeli boyutlara gelmeden “ Psikolojik, Psikosomatik ve Organsal vb” daha büyük sorunlara yol açmadan, acilen bir uzmandan yardım almasında; yarar bulunmaktadır. Günümüzde yine çevre yada Mahalle Baskısı daha baskın çıkarak; medyum, şeyh yada türbe vb. kişi ve yerlerden şifa umulmaktadır. İnanç önemlidir. İnanç sorunları hafifletebilir. “Aldığımız ilaçlarda bile, bu ilacı aldıktan sonra ben iyileşeceğim. Mesajını zihnimize vermemiz ve inanmamız önemli olmaktadır” Olaylara pozitif bakarak, sorunumuzu birileri ile paylaşmamız bile o an için kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlayacaktır.

Thinking about the health of individuals are influenced by environmental pressures, the smallest having psychological problem should refer to positive event. Early diagnosis and support is very important. Health is important, from the coming health dangerous dimensions "Psychological, Psychosomatic and related organs and cells, and so on" major issues without a response from an expert, should urgently help appears; There are benefits. Today, the perimeter or Neighborhood Pressure more dominant and; psychic, healing people and places in the Sheikh or shrine, and so on, it is hoped. It is important to the faith. Faith issues, great essay. After receiving this medicine, even for "That I will be healthy. It is important that one and give mental message post "referring to positive Events, share it with someone that States the problem ourselves, even if it will feel a lot better ourselves for the moment.

Oysa kalıcı iyileşme ve tedavi için, olaylara bilimsel olarak yaklaşmalıyız. Stresi ortadan kaldırıcı üç yöntem bulunmaktadır “ Psikolojik Danışma ve Psikoterapi, Çeşitli Gevşeme Teknik ve Yöntemleri, . İlaçlı Tedavi “ Günümüzde bazen biri, bazen de bir kaçı bir arada yapılan uygulamalardan sonuç alınmaktadır.

Whereas for therapy and permanent improvement in the ruins, as scientific events. There are three ways to eliminate stress "Counseling and Psychotherapy with the uninstaller, various Relaxation techniques and methods. You can obtain one of the "Treatment, and sometimes a few of them today are sometimes made between a result applications.

DENEYİMLERİME DAYANARAK, stres sorunu ortaya çıktığında en etkili yöntem, Psikolojik Danışma ve Psikoterapi yöntemidir. Stres’ i tanımak, Stres Kaynaklarını Belirlemek, Stresle Başa Çıkmak, Stresin Üstesinden Gelmek, Strese Dayanıklılık Kazanmak vb. konularda gerekli bilinçlendirme, yeni alışkanlıklar kazandırmak yöntemleri uygulayan terapist ve psikologlar danışanlar, terapi süreci sonunda; "STRES" durumlarını kendi kontrolleri altına alabilmektedirler. Bazen de "Gevşeme Teknikleri" de terapi süreci ile paralel yürütülmektedir.

BASED on MY EXPERIENCE with the issue of stress, stress problem occurs, the most effective method for people from, Counseling and Psychotherapy method. Stress, the stress of Dealing with stress, recognize, Identify Sources of stress, Stress Tolerance, Overcome and Win, new ways to gain the necessary awareness on issues of therapist and psychologists, that implements the methods of therapy at the end of the process; "STRESS" issues under the sole control year programme. Sometimes the "Relaxation Techniques" are conducted in parallel with the process of therapy.

Şimdi, "STRES VE STRES’İN ORGANİZMAYA OLUMSUZ ETKİLERİNE" Kısa başlıklarla dikkatinizi çekerek önemini belirtmek; daha sonra, açıklayıcı bilgiler sunmak istiyorum.

Stres’ den uzak, mutluluk dolu yaşamlar dileğiyle...

Psikolog, Halil TÜRKMEN

Now, "the NEGATIVE EFFECTS of STRESS and STRESS to the ORGANISM" pulling your attention to the headings Short; specify the importance of then, I would like to provide descriptive information. Do you want to fight for a stress-free way of life, or if you are considering; I recommend reading about stress, please submit.

Wishing you happiness away from the stress-filled lives, ...

Makalem Devam Edecek - Continue To Article


Gaziantep Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!