STRES TESTLERİ, 1. BASKI: 2006; 2. Baskının Yayımlanma Tarihi:2012

STRES TESTLERİM “ Stres’ e Dayanıklılık Ölçeği ve Stres’e Eğilim Ölçeği”

İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRME VE AÇIKLAMALAR:

Stres Testlerimin “ Stres Ölçeği” Uygulandığı Örneklem Grubu:

1991-2003 yılları arasında geliştirdiğim, Stres Düzeyini Belirleme Ölçeği’ nin bilimsel araştırma ve değerlendirme sonuçlarını; 2006 yılında “Psikolojik Testler ve Psikolojik Destek” adlı yapıtımda yayımladım. Stres konusundaki testlerimin “Ölçek” geçerliliğini, güvenirliliğini, iç tutarlılığını ve objektif bir test olarak, farklı yıllarda ve farklı örnekleme uygulandığında nasıl sonuçlar vereceğini araştırmak ve sonuçları değerlendirmek; alt testlerin, aradan uzun bir süre geçtikten sonra, farklı örnekleme uygulandığında; aynı sonuçları verip vermediğini belirlemek ve belirli bir standart oluşturmak amacı ile Gaziantep ili araştırma evreni olarak alınmıştır. “ Araştırma: Problemlere, güvenilir çözümler aramak amacı ile planlı ve sistemli olarak, verilerin toplanması, çözümlenmesi “analizi”, yorumlanarak, değerlendirilmesi ve rapor edilmesi sürecidir.-Best,1959;Mouly,1963; Araştırma, temelde bir arama, öğrenme, bilinmeyeni bilinir yapma, karanlığa ışık tutma, kısaca aydınlanma sürecidir. Search; Uygulamalı Araştırma: Üretilmiş yada üretilmekte olan bilginin denemeli uygulamasıdır. Prof.Dr. Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemleri-1984”

Evrenin sınırlarını belirlemek üzere Gaziantep Üniversitesi PDR öğrencileri, Özel Öğretim Kurumları’ndan ”Gaziantep Özel Kolej Vakfı Okulları ve Özel Sanko Okulları”; Resmi Devlet Liseleri’nden “Bayraktar Anadolu Lisesi ve Şehit Şahin Lisesi”, 11 ve 12 sınıfı öğrencileri örneklem olarak belirlenmiştir. Örneklemin, farklı kurum, farklı çevre ve okul türlerindeki, öğrenci grupları alınarak; örneklem mümkün olduğu kadar geniş tutulmaya çalışılmıştır. Ayrıca ilin ekonomik koşulları farklı olan semtlerindeki özel ve resmi liselerin seçilmesine dikkat edilmiş, bununla da yetinilmeyerek, ülkemizin farklı illerinden yükseköğrenim yapmak amacı ile gelen, üniversite öğrencileri de örnekleme dahil edilmişlerdir. Ekonomik ve yaşam koşulları çok farklı çevrelerden oluşan, bu gruplardaki farklı birey profillerinden oluşan örneklemden elde edilen sonuçları; evrene genellemek amaçlı veriler ve sonuçlar elde etmek, en az hata ve yordamalarda bulunmak amacı ile yansız olarak,seçilmesine özen gösterilmiştir.

Bu amaçla, Stres Düzeyini Belirleme Ölçeğini oluşturan iki alt ölçek, “Stres’e Eğilim Ölçeği ve Stres’e Dayanıklılık Ölçeği” ilk olarak; 14 ve 27 Şubat tarihlerinde Gaziantep Üniversitesi;16 Şubat ve 09 Mart tarihlerinde Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürlü; 23 Şubat ve 15 Mart Özel Sanko Okulları Genel Müdürlüğü ve 8.03.2012 tarihli Gaziantep Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü onayları ile 12 ile 28 Mart tarihleri arası Bayraktar Anadolu Lisesi ve 15 ile 30 Mart 2012 tarihlerinde Şehit Şahin Lisesi; 11 ve 12 .sınıf öğrencilerinden oluşan ve gelişigüzel seçilen sınıfların öğrenci gruplarına; önce ilk, sonra son testler uygulanmıştır. ” Her iki test aynı öğrencilerden oluşan gruplara 14 ile 25 gün aralıklarla uygulanmıştır. “

Uygulama sonucunda, SEÖ ’nin uygulandığı örneklemi oluşturan 46 öğrenciden, 45 öğrencinin testi geçerli kabul edilirken; SDÖ ’nin uygulandığı örneklemi oluşturan 42 öğrenciden, 40 öğrencinin testi geçerli kabul edilmiştir. “ Bir teste katılırken, diğerine katılmaması; boş soru maddesi bırakması, ilk ve son test arasındaki tutarsızlık sonucu baştan savma yanıtladığı kanısına varılması vb. nedenlerle bazı öğrencilerin testi iptal edilerek, geçersiz kılınmıştır.”

Psikolog/ Psikolojik Danışman Halil Türkmen, stres konusunda 1991 yılından bu güne kadar hazırladığı, Psikolojik Testler ’ i “ Strese Eğilim Ölçeği, Strese Dayanıklılık Ölçeği ve Diğer Psikolojik Testleri” yaptığı çalışma, araştırma, değerlendirme ve deneyimleri konusunda yazdığı makaleleri; 2006 yılında oluşturduğu 2. Kişisel web sitesinde , “Psikolojik Testler ve Psikolojik Destek” adlı yapıtında yayımlamaktadır. Stres konusunda ayrıntılı bilgi, bilimsel araştırmalar, çalışmalar ve değerlendirmelere www.hturkmen.com url adresinden erişebilirsiniz.

Sırasıyla, öğrencilerden elde edilen ham puanlar ve her maddeye verilen puanlar “ doğru=1, yanlış=0” büyükten küçüğe sıralanarak; alt ve üst gruplar “% 27 üst ve alt gruplar” oluşturulmuştur. Her iki ölçeğin,tüm maddelerinin ayrı, ayrı madde güçlük indeksleri, madde ayırıcılık indeksleri, madde varyansları ve her maddenin KR-20 güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır.

Test korelasyonuna dayalı madde analizi yöntemi ile her maddenin, ham puanları, puanlar arası farkları, puanlar arası farkların kareleri hesaplanarak; her maddenin aritmetik ortalaması, standart sapması, varyansı hesaplanmıştır. İlk ve son test ham puanlarının, betimsel ve istatistiksel yöntemlerle; aritmetik ortalama, ranj,ortanca, varyans vb. hesaplanmıştır.

Stres’e Dayanıklılık Ölçeği Değerlendirme Sonuçları: İlk Test” X”: Ortanca=40,Ortalama “Mean Değeri” X’=39,2 Mod=41,Ranj=48,”50>48’ den test ayırdedicidir.” Standart Sapma “SX=13,38 varyans S2x= 179,02 hesaplanmıştır. Geçerliliği yüksek bir testin ranjı, standart sapmaya bölündüğünde 4 değeri çıkmıştır. “4-6 arası çıkmalıdır.” Bu nedenle testin geçerliliği yüksektir.Bağıl değişim katsayısı, Vx=34,15 bulunmuştur.

Son Test “Y”:Ortanca 45,Aritmetik Ortalama” Y’=40,55 Mod ve Ranj=46, “50>46 test ayırdedicidir” Standart sapması=14,59 ve S2y= 212,86 hesaplanmıştır. Her iki testin ranjı, standart sapmaya bölündüğünde 4 değeri çıkmıştır. Bağıl Değişim katsayısı, Vy= 35,98 bulunmuştur.

Bu sonuçlarla, Vx=34,15: Vx>25' den, ve Vy=35,98: Vy>25' den ; Dağılım Basık, Heterojen ve farklıdır. t= 4,9568 Güven Düzeyinde, çift yölü test, ZHesap > ZTablo: 4,9568>2,1 den olduğundan H0 reddedilir. “Kritik Değeri=2,1” Bu nedenle bulunan korelasyon tesadüfü değildir. Çarpıklık Katsayısı = 3*( ortalama - ortanca) / standart sapma; Çarpıklık Katsayısı X 'Kayış Ölçüsü'=3*( 39,18 -40) / 13,32= 3* (-0,82)/13,32=-0,19 Dağılım, kayış yada çarpıklık; sıfıra 'simetrike' çok yakın ve negatiftir.Dağılım negatif kayışlı,ortanca ortalamadan büyüktür. Çarpıklık Katsayısı = 3*( ortalama - ortanca) / standart sapma; Çarpıklık Katsayısı Y=3*(40,55-45 ) / 15,49= -13,35/14,59=1,2 ;Dağılım, kayış yada çarpıklık; pozitif dağılımlıdır ve ortalama, ortancadan büyüktür.Yüzdelikler, Qy1= Y25=Ç1= (33+34)= 33,5 ve Ortn= Qy2=37,5+3=40,5 ve Ortnca=Qx2=46 ve Qx3=Yx75=Çx3= 50,9 bulunmuştur.

Tüm Bu sonuçlar ışığında:

SONUÇ: 0-24 PUAN ARASI STRESE ÇOK DAYANIKSIZ,

25-33 PUAN ARASI STRESE DAYANIKSIZ,

34-42 PUAN ARASI STRESE DAYANIKLI,

43-51 PUAN ARASI STRESE ÇOK DAYANIKLI,

52- ÜSTÜNDE PUAN STRESE ÇOK FAZLA DAYANIKLI.

Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Yöntemi kullanılarak, yapılan istatistiksel hesaplamalarda; gruplanmamış ölçümlerde korelasyon katsayısı, r=0,985 ve gruplanmış ölçümlerde korelasyon tablosu düzenlenerek, yapılan hesaplamalarda; r=0,9886 ayrıca farklı tekniklerle hesaplamalarda benzer sonuçlar çıkmıştır. Sonuç olarak, ilk ve son test ölçümleri arasında sıfır tam yüzde doksan dokuz yani bire yakın ilişki olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara dayanarak, test ölçümlerinin güvenirliği kadar; iki test “değişken” arasında aynı yönde ve doğrusal bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Korelasyon katsayısının tesadüfü mi? Yoksa gerçek bir ilişkiye mi dayanıyor? Belirlemek amacı ile korelasyon katsayısının önem denetimi yapılmıştır. Kurulan Hipotez H0:j=0;H1:J’0 ve t= r* √¯(n-1)/1-r2 işleminden, t=0,988*42,8=42,286 ve Serbestlik Derecesi: 40+1+40+2-2=41+42-2=81 bulunur. Serbestlik derecesi :(n-2)=40-2=38 ve 0.05 güven düzeyinde çift yönlü test kritik değeri=2.1 dır. ZHesap> ZTablo; 42,286>2.1 olduğundan H0 reddedilir. Sonuç: Bulunan korelasyon önemlidir ve tesadüfi değildir.(t=42,286, p<.05) Aynı testin 2006 yılı sonuçlarına göre:İki test ' iki değişken' arasında, 0,92,49 ile 0,988 arasında ,diğer değişle bire yakın bir ilişki 'yani doğrusal ve aynı yönde yüksek bir ilişki' tespit edilmiştir. Bu sonuçlara dayanarak, Stres' e Dayanıklılık Ölçeği'nin gerek 2006 ve gerekse 6 yıl sonraki '2012' uygulamalarında ilk ve son test arasındaki Korelasyon Katsayısı, birbirine yakın çıkmıştır.

Psikolog/ Psikolojik Danışman Halil Türkmen
DİKKAT '.. UYARI! .. DİKKAT! .. UYARI! ..

Stres Düzeyi Belirleme Ölçeği, “Stres’ e Dayanıklılık ve Stres’ e Eğilim Ölçeği “ Stres Hakkında Bilmek İstenilen ve Kendi yaşamınız için stres ile mücadele yollarını genişletmek ve 4 makalesi, Psikolog Halil Türkmen 'Stres konusunda yapılan bilimsel çalışmaların “ Stres'e Dayanıklılık, Stres'e Eğilim Ölçeği,” Değerlendirme, Öneriler, daha fazla. Çalışmalar, 'Psikolojik Destek ve Psikolojik Testler' kitabında yayınlandı. 'Kişisel siteler' yazarın izni olmadan kullanılamaz.
ATTENTION '. WARNING! ... ATTENTION! ... WARNING! ...

Specify Scale, stress Level and Stress Tolerance to Stress 'the Tendency to Stress the scale', and Requested to know about Their struggles with the stress to your life and expand the ways in which the Psychologist Mr. Türkmen '4 scientific studies about Stress Resistance to Stress, Stress the scale of the Trend to', 'Evaluations, recommendations, and more. Studies, published in the book 'psychological Support and psychological tests'. 'Personal sites' may not be used without the consent of the author.Gaziantep Psikolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!