~~ DEVAMIDIR:
STRES TESTLERİ, 2. Baskının Yayımlanma Tarihi:2012

STRES TESTLERİM “ Stres’ e Dayanıklılık Ölçeği ve Stres’e Eğilim Ölçeği”

İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRME VE AÇIKLAMALAR:2-'Devamı'

Stres’e Eğilim Ölçeği Değerlendirme Sonuçları: Vasat Ölçüleri, İlk Test” X”: Ortanca=23,Ortalama “Mean Değeri” X’=24,67 Mod=19,67,Ranj=42,”50>42’ den test ayırdedicidir.” Standart Sapma “SX=10,81 varyans S2x= 116,86

hesaplanmıştır. Geçerliliği yüksek bir testin ranjı, standart sapmaya bölündüğünde 3,86= 4 değeri çıkmıştır. “ Bu değer 4-6 arası çıkmalıdır.” Bu nedenle testin geçerliliği yüksektir. Bağıl değişim katsayısı, Vx=34,15 bulunmuştur.

Son Test “Y”:Ortanca 20,Aritmetik Ortalama” Y’=24,96 Mod =18, Ranj=45, “50>45 test ayırdedicidir” Standart sapması=11,69 ve S2y= 136,66 hesaplanmıştır. Her iki testin ranjı, standart sapmaya bölündüğünde 3,85=4 değeri çıkmıştır.

Bağıl Değişim katsayısı, Vy= 35,98 bulunmuştur. Testin ortalama güçlüğü, p'=X'/En Yük.P.=24,67/49=0,5 ve p'=Y'/En

Yük.P=24,96/48=0,5 bulunmuştur. Bu sonuçlarla, ilk ve son testin ortalama güçlüğü 0,5 ‘ dir. Diğer değişle aritmetik

ortalamaların yarısına eşittir. Bu nedenle test ayırtedici ve güvenilirdir. Vx ve Vy>25' den, Dağılım Basık- Heterojen, farklıdır.

Bu sonuçlarla, Vx=43,82: Vx>25' den, ve Vy=46,83: Vy>25' den ; Dağılım Basık, Heterojen ve farklıdır. t= 15,64 Güven

Düzeyinde, çift yönlü test, ZHesap > ZTablo: 4,9568>2,1 den olduğundan H0 reddedilir. “Kritik Değeri=2,1” Bu nedenle bulunan korelasyon tesadüfü değildir. Çarpıklık Katsayısı = 3*( ortalama - ortanca) / standart sapma; Çarpıklık Katsayısı X 'Kayış Ölçüsü'= 3*1,67/10,87=0,46 ve 0,5 e yakındır. Dağılım, kayış yada çarpıklık; pozitif dağılımlıdır ve ortalama, ortancadan büyüktür. Çarpıklık Katsayısı = 3*( ortalama - ortanca) / standart sapma; Çarpıklık Katsayısı Y= 3*4,96/11,69=1,2 ;Dağılım, kayış yada çarpıklık; pozitif dağılımlıdır ve ortalama, ortancadan büyüktür. Sonuç olarak, SEÖ'nün ilk ve son test sonuçları; pozitif dağılımlıdır ve 0,25'den büyük olduğu için test zordur. Yüzdelikler, Qy1= Y25=Ç1= 17 ve Ortn= Qx2 = 24,38 ve Ortn= Qy2=21,2 =40,5 ve Qy3=32,15 ve Qx3=Yx75=Çx3= 50,9 ve Qy3=Yy75=Çy3= 34,18 bulunmuştur.

Tüm Bu sonuçlar ışığında:

SONUÇ: 0-14 PUAN ARASI STRESE EĞİLİMİ ÇOK DÜŞÜK ' STRESE ÇOK DAYANIKLI,

24-32 PUAN ARASI STRESE EĞİLİMLİ,

33-41 PUAN ARASI STRESE ÇOK EĞİLİMLİ,

42 ve ÜSTÜ PUAN ARASI STRESE ÇOK FAZLA EĞİLİMLİ.

Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Yöntemi kullanılarak, yapılan istatistiksel hesaplamalarda; gruplanmamış ölçümlerde korelasyon katsayısı, r=0,949 ve gruplanmış ölçümlerde korelasyon tablosu düzenlenerek, yapılan hesaplamalarda; r=0,9156 ayrıca farklı tekniklerle hesaplamalarda benzer sonuçlar çıkmıştır. Sonuç olarak, ilk ve son test ölçümleri arasında sıfır tam yüzde doksan dokuz yani bire yakın ilişki olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara dayanarak, test ölçümlerinin güvenirliği kadar; iki test “değişken” arasında aynı yönde ve doğrusal bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Test istattistiği, korelasyon katsayısının tesadüfü mi? Yoksa gerçek bir ilişkiye mi dayanıyor? Belirlemek amacı ile korelasyon katsayısının önem denetimi yapılmıştır. Kurulan Hipotez H0:j=0;H1:J’0 ve t= r* √¯(n-1)/1-r2 işleminden, t=0,92 √¯293= 0,92*

17=15,64 ve Serbestlik Derecesi: 45+1+45+2-2=46+47-2=91 bulunur. Serbestlik derecesi :(n-2)=45-2=43 ve 0.05 güven düzeyinde çift yönlü test kritik değeri=2.1 dır. ZHesap> ZTablo; 15,64>2.1 olduğundan H0 reddedilir. Sonuç: Bulunan korelasyon önemlidir ve tesadüfi değildir.(t=15,64, p<.05) Aynı testin 2006 yılı sonuçlarına göre:İki test ' iki değişken' arasında, 0,92 ile 0,95 arasında yani bire yakın ilişki 'yani doğrusal ve aynı yönde yüksek bir ilişki' tespit edilmiştir. Bu sonuçlara dayanarak, Stres' e Eğilim ve Stres' e Dayanıklılık Ölçeği'nin gerek 2006 ve gerekse 6 yıl sonraki '2012' uygulamalarında ilk ve son test arasındaki Korelasyon Katsayısı, birbirine yakın çıkmıştır.

STRES TESTLERİ -2006 ve 2012 Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi:

Farklılıklar ve Benzerlikler:

SDBÖ, 25 Olumlu, 30 olumsuz özellik olarak düzenlediğim; soru maddelerinden oluşan bir testtir. “2006 1. Baskı” Test değerlendirilirken, SDBÖ “ Stres Düzeyini Belirleme Ölçeği; iki alt ölçek olarak değerlendirilmesi, daha önce önerilmiştir. Ancak uygulayıcılarca, aynı test gibi düşünülerek, uygulandığında yanlış puanlama nedeniyle, gelen geri dönütler sonucu sorunlar yaşandığı belirlenmiştir.“Uzman olmayanlarca, olumlu ve olumsuz soru maddelerinin ayırdedilememesi ve yanlış puanlanması” Bu sorunları ortadan kaldırmak ve her iki ölçeğin birbirini denetlemesi açısından ayrı, ayrı değerlendirilmesi önerilmektedir. Stres’e Eğilim Ölçeği- SEÖ, Stres’e Dayanıklılık Ölçeği- SDÖ ” Her iki alt ölçek kendi arasında ve SDBÖ ile Beck Depresyon Ölçeği “BDÖ” sonuçları ile ilişkilendirilerek değerlendirilmiştir.

2006 yılındaki uygulamada, evrene bağlı örneklem sınırlı iken, 2012 de daha geniş ve kapsamlı ayarlanmaya çalışılmıştır.

2006- SDBÖ araştırmasına ve değerlendirme çalışmalarına kıyasla, 2008-2012 yılları arasındaki araştırma ve değerlendirme çalışmaları; daha detaylı olarak yürütülmüştür. Evrene bağlı, örneklem grupları farklı ve kapsamlı seçilmiş, örneklemi oluşturan her gruba ilk ve son testler uygulanmış ve gruplar kendi içinde ayrı, ayrı ve tüm örneklem bir arada olmak üzere ayrı ayrı değerlendirme sonuçları, birbirleriyle karşılaştırılmıştır.

SDBÖ’ nün 2006 yılı, uygulama aşamasından çok danışmanlarca değerlendirme aşamalarında, güçlükler ve sorunlar çıkması üzerine; “ Soru maddelerinin özelliklerine uygun ölçümlerin iki alt teste ayrıştırarak, iki alt testten elde edilen verilerin ayrı ayrı analizi ve değerlendirilmesi gerekirken; tek test gibi verilerin, ölçme sonuçlarının değerlendirilmesi” bu güçlük ve sorunları ortadan kaldırmak amacı ile SDBÖ’ nin iki, alt ölçek şeklinde uygulanması kararlaştırılmıştır. İki alt ölçek, “ SEÖ ve SDÖ” birbirinin zıttı soru maddelerinden oluşturulmasına karşın; danışmana yönelik sorun ve güçlükleri ortadan kaldırırken; iki ölçek, “test” birbirini kendi içinde denetleyici ve daha yansız “danışan hata ve yansızlığı” ve objektif veriler elde edilmesini sağlamıştır. Her iki alt testin analiz ve değerlendirme sonuçları, ters yönde yorumlandığında, aynı bulguların elde edilmesine yardımcı olup, katkı sağlamaktadır.

2006 yılında, SDBÖ ile ilgili yaptığım bilimsel araştırmaların, sonuçlarını ölçme ve değerlendirme işlemleri, uygulamalar, analiz yöntem ve teknikleri ayrıntılı karşılaştırıldığında; Betimsel Yöntemlerden, Standart Test Yöntemi , İstatistiksel Yöntem ve Korelasyonel Yöntem kullanılmıştır.” ; “ 2006 ve 2012 yılında, her iki alt ölçek, belirlenen örneklemdeki, öğrenci gruplarına; ilk test, son test “ 15 ile 25 gün ara ile” uygulanmıştır. Uygulama sonucu, her öğrencinin ve grubun aldığı ham puanlar ve bağlantılı olarak ; iki alt test’ den alınan toplam ham puanlar, ayrı ayrı belirlenmiştir.” İlk ve Son Test Ölçümleri” SDÖ ve SEÖ’ nin tabloları düzenlenmiştir . Buradaki amaç, farklı yıllardaki, uygulamalar arasında; “2006 ve 2011” ne gibi farlılıklar ve benzerlikler olduğu; derecelerini belirlemek amacı ile Sıralama “Ordinal” ve Eşit Aralıklı “ İnterval” Psikolojik Ölçekler kullanılmıştır. Elde edilen veriler tasnif edilerek, “Ölçüm, ham puan” frekans tabloları düzenlenmiştir. Gruplar oluşturulmuş, “Çetele, frekans” grup aralıklarının gerçek sınırları ve grup aralığına rastlayan ölçümlerin dağılımı belirlenmiştir. Madde analiz tablosu düzenlenmiş, her iki alt test, “SEÖ ve SDÖ” stres düzeyini belirlemek amacı ile oluşturulmuş olup, iç tutarlılığı yüksek “Madde Analizi Tablosu” soru maddelerinden oluşmaktadır. Ayrıca bireylerdeki stres düzeyini geçerli olarak ölçtüğü “içerik geçerliliği” için geçerlilik düzeyi oldukça yüksek ve oldukça güvenilir testlerdir. “İçerik, uygulama ve yapı vb. geçerlilikleri yüksek ”toplamlı frekans, toplamlı yüzdeler ile ilgili hesaplamalar yapılmıştır. Yüzdelik Tablosu, Değişim -Dağılım Ölçüleri ve Merkezi Yığılım –Vasat Ölçüleri, gruplanmamış ve gruplanmış ölçümlerde, iki alt ölçek için ayrı ayrı hesaplanmıştır. “Tablo-1” yüzdelik tablolarına “Tablo-2” uygun olarak, yüzdelikler, 0rtanca= “ Ortn=Medyan= Y50 = Q2, Y25 = Q1, Y75 = Q3 vb“ Her iki alt ölçek “ SEÖ, SDÖ” ilk test, son test sonuçlarına göre, korelasyon tabloları oluşturulmuş; değişkenler arasındaki ilişkinin miktarı yani korelasyon katsayıları “r” çeşitli korelasyon teknikleri kullanılarak, gruplanmış ve gruplanmamış veriler için ayrı ayrı hesaplanmıştır. “Pearson Momentler Çarpımı, Spearman Brown, Alpha Korelasyon Katsayısı vb”


Bütün bunların ışığında, SBÖ yada SDBÖ’ nin, “ SEÖ ve SDÖ” 2006 versiyonu “ web sitemde yayımlandığı tarih verilmiştir” ve 2012 versiyonlarının, ölçme ve değerlendirme, analiz, uygulama sonuçları arasında belirgin ve dikkate değer farklılıklar gözlenmemektedir.

Sonuç olarak, 2006 ve 2012 yılındaki “versiyon” Betimsel ”Doğrudan,Yordamsal” ve Korelasyonu “İlişkisel” Yöntemler Tabloları incelendiğinde; ilk ve son test sonuçlarının, benzeşik ve güvenilir olduğu ve iki ölçme arasında tutarlılık bulunduğu görülmektedir. Özellikle Korelasyon Tabloları incelendiğinde “2012” çeşitli korelasyon teknikleri ile hesaplanmasına karşın, birbirine yakın sonuçlar bulunmuştur. Aynı şekilde, ilk ve son test arasındaki ilişkide, 1.00 yakın; doğrusal aynı yönde ilişki tespit edilmiştir. Korelasyon Tablosu. “Geçerlilik, tutarlılık ve güvenirlilik vb”

Her iki alt test “ölçek” arasındaki ilişki doğrusal ve aynı yönde bir ilişki tespit edilmiş, ayrıca korelasyon katsayısının tesadüfi mi, yoksa, test istatistiğinin gerçek bir değeri mi gösterdiğinin? Belirlenmesi ve değerlendirilmesi için korelasyon katsayısının önem denetimi yapılmıştır. Sonuç olarak, çıkan korelasyon katsayısının tesadüfü olmadığı belirlenmiştir. “

t=15,64; p<0,5 güven düzeyinde” Bu nedenle her iki alt test “Ölçek” oldukça güvenilir testlerdir. Her iki alt ölçeğin

standartları belirlenmiştir. “Stres’e Eğilim Ölçeği- SEÖ; Stres’e Dayanıklılık Ölçeği- SDÖ” Bu nedenle, her iki alt ölçek. Standart Testler olarak kullanılmaya uygundur.”Tablolar”

2012 DEĞERLENDİRME SONUÇLARI: 1. Alt Test “Ölçek”, Stres’ e Eğilim Ölçeği “ SEÖ” bireylerdeki “Danışanların” stres düzeyini ölçmek amacı ile hazırladığım, 30 olumsuz soru maddesinden oluşmaktadır. Her soru maddesinden alınan puanların yüksekliği ve tüm maddelerinden “ Testin tamamından”‘ alınan puanların toplamı arttıkça “ Stres’e Eğilimli” olduğunuz anlamı çıkarılmalıdır. Soru maddelerinden alınan puanlar düştüğü ve toplam puan düştüğü oranda “Stres’e Eğilimli” olmadığınız yada “Stres’e Dayanıklı” olduğunuz anlamı çıkarılmalıdır.” Tüm Test’den alınan puanlar toplamının, nasıl değerlendireceği; aşağıda çıkarılmıştır.”2.Alt Test “Ölçek” Stres’ e Dayanıklılık Ölçeği “SDÖ” bireylerin “Danışanların” strese ne kadar dayanıklı olduklarını belirlemek amacı ile hazırlanmıştır.” Psikolog/ Psikolojik Danışman Halil Türkmen; Psikolojik Testler ve Psikolojik Destek Kitabı-2006: 1. Baskı; 2012: 2. Baskı” 25 olumlu soru maddesinden oluşturdum. Bireylerin, “Danışan” her soru maddelerinden aldığı puanın yüksekliği ve tüm testten alınan puanların yüksekliği oranında strese dayanıklı; her sorudan aldıkları puanların ve tüm testten alınan puanların düştüğü oranda, strese dayanıksız yada strese eğilimli oldukları sonucu çıkarılmalıdır. Stres konusunda 1992 yılından beri araştırma ve çalışmalar yapan Psikolog /Psikolojik Danışman Halil Türkmen, bu tarihten beri hazırladığı testler dışında, deneyimlerini stres konusunda çeşitli makalelerde topladı. “1.Stres Konusunda Neler Biliyorsunuz? 2. Stres Konusunda Neler Bilmeliyiz? 3. Yaşamımızı Uzatmak için Stresle Mücadele Yolları ve Stres Eğitimi -4 makalesi, toplam 6 makale yazmıştır.

DİKKAT '.. UYARI! .. DİKKAT! .. UYARI! ..

Stres Düzeyi Belirleme Ölçeği, “Stres’ e Dayanıklılık ve Stres’ e Eğilim Ölçeği “ Stres Hakkında Bilmek İstenilen ve Kendi yaşamınız için stres ile mücadele yollarını genişletmek ve 4 makalesi, Psikolog Halil Türkmen 'Stres konusunda yapılan bilimsel çalışmaların “ Stres'e Dayanıklılık, Stres'e Eğilim Ölçeği,” Değerlendirme, Öneriler, daha fazla. Çalışmalar, 'Psikolojik Destek ve Psikolojik Testler' kitabında yayınlandı. 'Kişisel siteler' yazarın izni olmadan kullanılamaz.


Gaziantep Psikolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!