Beyindeki büyük ya da küçük damarların kan akımındaki azalma ya da tıkanıklıklar sonucu ortaya çıkan genelde ani başlayan bilişsel bozulma, basamaksı kötüleşme ve bazen bölgesel nörolojik bulgular ile giden bir demans türüdür.

Vasküler Demansın Belirtileri Nelerdir?

Klinik belirtileri lezyonun/lezyonların beyindeki yerleşimine (kortikal veya subkortikal) göre değişmektedir. Bellek bozukluğu, ön beyin (frontal) yürü­tücü işlevlerde bozukluk, bilinç bulanıklığı ve bilinçlilik düzeyinde oynamalar görülebilir. Davranışsal olarak depresyon, kişilik değişiklikleri ve duygudurumunda bozulmalar sık görülür. Fokal motor bulgular, yürüyüş bozukluğu, idrar tutamama, ilgisizlik (apati) ve psiko­motor yavaşlama sıktır.

Bazen beyindamar hastalığı ile giden Mikst Alzheimer Tipi demans da görülebilir. Bu özellikle daha yaşlı hastalarda beyin damar hastalığına bağlı lezyonlar ile Alzheimer demans'ni eşzamanlı olarak bulunduğu pek çok nöropatolojik çalışmada gösterilmiştir. Bu birlikteliğe mikst demans adı verilmiştir.

Vasküler Demans Tanısı Nasıl Konur?

Tanı koyma aşamasında yapılacak olan Bilgisayarlı Tomografi ya da MR’da bilişsel veya işlevsel kayıplar ile korelasyon göstermese de lezyonların varlığının doğrulanması gerekmektedir. Lezyon­lar büyük ya da küçük damarların etkilenmesine bağlı olarak değişen düzeyde beyin iskemisi olabilir.

Vasküler Demans Kimlerde Görülür?

Vasküler demansın görülme sıklığı yaşa bağımlıdır ve her beş yılda bir ikiye katla­nır. Erkeklerde belirgin olarak daha sıktır. Ayrıca bu demansın sıklığı ulustan ulusa farklılık gösterir. 70-79 yaş arası kadınlarda % 2,2'den, 80 yaş üstü erkeklerde % 16'ya dek uzanan bir görülme sıklığı ile seyreder.

Vasküler Demanstan Korunma ve Tedavisi Nasıl Olur?

A) Birincil korunma

Birincil korunma hastalığın nedenini ve risk faktörlerini elimine etmektir. VD'de hedef, inme gerçekleşmeden önce beyindamar hastalığı risk faktörlerinden kurtulmaktır. Tedavi edil­mesi gereken risk faktörleri şunlardır:

Hipertansiyon

Lipid anormallikleri (Kolesterol ve TG yükseklikleri)

Atrial fibrilasyon

Miyokard enfarktüsü

Koroner kalp hastalığı

Diyabet,

Ateroskleroz,

Sigara içimi

Hiperhomosisteinemi

B) İkincil korunma

İkincil korumada ise hedef inme ile başa çıkmak ve inme­yi önlemektir. Bunun için de:

Akut inmenin erken tanısı ve uygun tedavisi

İnmelerin yinelemesinin önlenmesi

VD sürecinde de­vam eden beyin değişikliklerinin hızının risk faktörleri ile ba­şa çıkılarak yavaşlatılması.

VD tedavisinde potansiyel hedefler şunlardır

İşlevsel, bilişsel ve davranışsal ana belirtilerde sempto­matik iyileşme.

İlerlemenin yavaşlaması.

Nöropsikiyatrik belirtilerin (depresyon, anksiyete, aji­tasyon vb. gibi.) iyileşmesi.

Vasküler Demans hastaları hem nöroloji hem de psikiyatri uzmanları tarafından takip ve tedavi edilmelidir. Bu hastalara verilecek tedaviler ile bilişsel işlevlerde, davranışlar­da ve bakım veren stresinde iyileşme sağlanabilir. Ayrıca inmelerin tekrar etme riskini azaltacak ilaçlar ile hastalığın ilerlemesinin de önüne geçilmesi sağlanabilir.


Bursa Psikiyatri uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!