YAŞAMIMIZI UZATMAK, STRESİ TANIMAK VE MÜCADELE ETMEK ELİMİZDE -2

Of Stress. WE RECOGNIZE AND COMBAT STRESS, PROLONG OUR LIVES SR -2
STRES, STRESE KARŞI DAYANIKLILIK VE STRESE EĞİTİMİ

AÇIKLAMA VE ÖNERİLER

Stress, STRESS TOLERANCE, and TENDS to STRESS
COMMENTS AND SUGGESTIONS

Türkçe ve İngilizce -Turkish and English
Stres, geçmişte, günümüzde ve gelecekte… “ Dikkat !..STRES EĞİTİMİ ADLI İLK MAKALEMDE ayrıntılı olarak belirttim.” strese yol açan faktörlerin rol oynadığı her durum, olay ve olguda yaşanır. Stresi yaşamak değil stresi yaşamamak anormal sayılmalıdır. Hafif stres durumu yani bireylerin kaldırabileceği oranda stres, “heyecan olayında olduğu gibi” organizmayı harekete ve eyleme geçiren güçtür.
Stress, in the past, now and in the future … "Attention! ...As detailed in the FIRST MAKALEMDE the TRAINING STRESS. "played the role of the factors that led to stress pointed out in each case, the event and case. Stress pattern decoding should ignore this abnormal stress, not live to work. Mild stress state that individuals can significantly stress, "Twitter event on an" as is, is that the action of the organism, and take action.
“Motivasyon” Ayrıca, organizmanın güçlüklerle mücadele etmesi ve üstesinden gelmesi; canlılığını sürdürmesi için gerekli ve yararlı olduğu kadar, vücudun güçlükler ve zorluklar karşısında bağışıklık sistemlerinin dayanıklılığını ve direncini geliştirmek için gereklidir. Daha doğrusu, bireylerin olumsuz durumlar ve koşullar karşılaşması halinde, bu olumsuz durumlardan korunmak, kurtulmak için harekete geçmesi ve mücadele ederek kendini korumasına ve savunmasına katkı sağladığı için yararlıdır.
Ancak, stres olayının şiddeti, yoğunluğu ve süresinin uzunluğu ile orantılı olarak; stres organizmayı tahrip ederek, olumsuz etkilemekle kalmayıp, bağışıklık sistemlerinin de zayıflamasına ve süreç içinde gücünü yitirmesine neden olacaktır.
Stres geçmişten, yani evrenin var oluşundan bugüne; “Yangın, sel, deprem, volkanik olaylar,yanardağ, kıtlık, yırtıcı hayvanlar, savaş vb. yakın çevresindeki doğa olayları yada felaketlerle, baş başa kaldığı olumsuz durum ve koşullarla ilgili ” korku,tehdit, tehlike,endişe vb. basit ve sürekli benzer olaylar ve durumlar strese neden olurken; insanoğlu stresi oluşturan bu olay ve durumlara, mücadele ederek yada kaçıp uzaklaşarak; kurtulmuş yada atlatmayı bilmişlerdir. Süreç içinde mücadele etme yada kaçıp kurtulma deneyimleri kazanmışlardır.
Çağımızda, başlangıçta belirttiğim ve açıkladığım gibi evrendeki doğa olayları dışında insan eliyle oluşturulan, buluşların sonucu, yapılan değişiklikler, o kadar hızlı ve baş döndürücü bir biçimde gelişmektedir ki insan oğlunun kendi yarattığı bu medeniyet canavarına karşı, farklı tepki, mücadele ve uyum yöntemlerini de bulma ve kullanma zorunluluğunu da birlikte getirmiştir. Diğer değişle çağımızın psikolojik rahatsızlıklarından biri olarak kabul ettiğimiz stres, kendisinin insan üzerinde bıraktığı olumsuz etkiler yetmezmiş gibi bir çok psikolojik rahatsızlığın kapısını aralamakta ve bir çok psikosomatik rahatsızlıkların ortaya çıkmasını tetiklemektedir. Bu yönü ile ele aldığımızda çağımızın insan eli ile oluşan teknolojik gelişmeleri sonucu yapılan buluşlar, yine kendine zarar veren, bazen de yok eden yeni canavarlar yaratmıştır.
Modern times,as originally stated and explained natural phenomena in the universe outside the man-made, the result of inventions, the changes made, so fast and so dizzying that the developed and developing .... of human civilization in this monster of its own making against his son, a different response, and struggle has brought with it the necessity of finding and using methods of compliance. In other words, our era is one of psychological distress does not accept the stress, he had left on the negative effects of human enough, opened its door to a lot of discomfort and a lot of psychological triggers the emergence of psychosomatic ailments. When we dealt with this aspect of the technological developments of our time as a result of the discoveries made by human hand, the self-destructive, and sometimes it has created new monsters to destroy
Bu gün basit anlamda, trafikteki keşmekeşlik ve terör ; ormanların yok edilerek, plansız yapılanmalar; köyden kentlere göçüşü oluşturan faktörler; geldiği yeni çevreye uyum süreçleri; çağdışı bir eğitim planlaması ve yapılanması ile olumsuz yetiştirilen geleceklerimiz, çocuklarımız, yarınlarımız; olağanüstü durumlar, olaylar veya savaş durumlarında ki insanlık dışı olaylar ve katliamlar; kriz dönemleri ve bunun getirdiği işsizlik, açlık ve yokluk; çelişkili uygulamalar “ Bir tarafta açlık, yoksulluk ve felaket içinde insanlar, diğer tarafta lüks, bolluk ve savurganlık; “ Yasaların her birey için farklı uygulanışı; insan hakları ihlalleri ve haksızlıklar; teknolojinin ortaya çıkardığı olumsuzluklar ve hastalıklar; doğanın, evrenin doğal dengesini bozucu çalışmalar ve uygulamalar vb. burada belirtmediğim, olaylar ve durumların olumsuz etkileri; biz insanların yarattığı canavarlardır.
On this day simply depend per disorder and terror; deforestation, unplanned developments; the factors that make up the migration from cities to; to adapt to new environment where processes; with an out-of-age education planning and structuring, bearer of young children in the country have grown negative future generations; in cases of exceptional circumstances, events, and events that inhuman massacres or war; the crisis brought on by unemployment, hunger and misery, and periods; poverty contradictory practices "in poverty, hunger and disaster on one side, on the other side of the luxury, abundance and splurge people;" The implementation of different laws for each individual; human rights violations and have; technology revealed limitations and diseases; studies and applications of nature, natural balance of the universe, and so here it is unspecified whether the negative effects of the events and situations; We humans created monsters delivery.
“ BU CANAVAR LAR KONUSUNDA ÖRNEKLER BUNDAN SONRAKİ MAKALELER İMDE DEVAM EDECEKTİR.”
"THIS MONSTER WILL CONTINUE TO THE NEXT ARTICLES ABOUT INSTANCES SPECIALLY S."
Bu olaylar ve durumlar doğa olayları değildir. Doğa olayları kadar hafif şiddetli değil; şiddeti, yoğunluğu, yeğin ve iz bırakıcı etkileme gücü olan; insanları tehdit eden, korkutan, endişelendiren, tehlikeli olaylar, olgulardır. Birey de yüksek düzeyde kaygı yaratan ve onu zorlayan; yaşama karşı olumlu direncini ve olumlu yaklaşımını etkileyen; tehlikeli olaylar ve olgular, yaşam biçimleri olduğu kadar, insan eli ile oluşturulan, insanları ne kadar tehdit edeceği ve olumlu olduğu kadar, olumsuz etkileyeceği, göz ardı edilen, ürkütücü boyutu ise insan eli ile oluşturulan ve insanlık dışı uygulamalardır.
These events and situations are not events of nature. Nature events is not severe light up; intensity, density, high strength and influence; It's worrying, dangerous and threatening, intimidating, people, events, have moved. Forcing him to a high level of care and in the individual; affecting positive resistance and positive approach towards life; dangerous events and facts, lifestyles, as well as with the human hand and how much will threaten the people that have been created, as well as positive, negative affect, ignored the size of the eerie and inhuman applications created with the human hand.
Günümüzden basit bir örnek vermek gerekirse, Ülkelerin kriz dönemlerinde, iş verenin yatırımlar yaparak ümit bağladığı işyeri yada fabrikasını kapatması yada iflas etmesi sonucu, işçilerin işten atılarak, beklentilerinin, alışılmış düzenlerinin bozulması vb nedenlerle milyonlarca insanın olumsuz koşullar yaşaması sonucu, hayal kırıklıklarına yol açmakla kalmayarak, ailelerin yaşam biçimlerinde büyük değişiklikleri ve olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. Bu olumsuz koşullar iş setresinden çok yoğun, etkili ve şiddetli bir İŞSİZLİK STRESİNE “Üretken Olmamak” yol açarak; bir çok olumsuz olayları ve felaketleri de birlikte getirmektedir.
If you need to give a simple example of modern countries in crisis periods, making investments, employer or out of Office or factory where the hoped result to bankruptcy, workers were laid off from work, the expectations of millions of people for reasons familiar schemes corruption and so on, as a result of adverse conditions are expected to lead to frustrations, families living in the great changes not opening and disadvantages also brings with it. These negative conditions, work stress and very intense, effective from the STRESS of what "Not Productive" a violent causing UNEMPLOYMENT; It brings together in a very negative events and disasters.
İşsizlik sonucu yaşanan stres, ekonomik sorunların sadece bir parçasını oluşturan stres türüdür. Bu stres türünün olumsuz etkilerine kısaca değindiğimde, bireyleri etkileme gücü ile diğer strese yol açan faktörleri yaşayan bireylerin ne derecede şiddetli ve yeğin stres yaşayacağı konusundaki düşünceleri siz değerli okuyucularımın görüşlerine bırakmak istiyorum.
As a result of unemployment, economic problems of stress is just one type of stress that are part of. I would like to explain briefly the negative effects of this type of stress. Individuals living with the power to influence other stress factors of causing severe and intense stress commitment to our customers as individuals what thoughts you would like to leave feedback for those who want to submit my text valuable read.
İş stresi, evrende yaşanan, olumsuz olay ve olgular sonucu, oluşan stres nedenlerinden “faktörleri” sadece biridir.Oysa yukarda belirttiğimiz gibi birden çok olumsuz koşulla baş başa kalan, bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için mücadele etmesine ve tüm olanakları seferber etmesine karşın, sonuç alamayan bireylerde; organizma bilinçsiz davranışlarda bulunabilir. İşte bu koşullarda yaşanan travmalar ve psikosomatik rahatsızlıklar sonucu; işlenen cinayet ve katliamlar kaçınılmaz bir hale gelebilir. İnsanları olumsuz olaylar, olgular ve koşullar direk olarak etkiler. Bu olumsuz koşulların şiddeti ve yoğunluğu ile orantılı bireyler olumsuz etkilenirler. Bu olumsuzluklar, bireyin kendisi dışında, bir zincirin halkaları gibi yakın çevresini süreç içinde dış çevresini de olumsuz etkiler.
Job stress is the result of the adverse event and facts of the universe, one of the reasons why it is one of the "factors" that stress, only. However, as mentioned above, to deal with multiple negative condition head combat to eliminate these disadvantages, and to mobilize all the possibilities, but the result is that the individuals; the organism can be found in the event of the unconscious. Here is the result of the discomfort experienced traumas and psychosomatic conditions; might become an inevitable murder and massacres have been processed. People affected by the adverse events, facts and circumstances directly. These negative conditions commensurate with the severity and intensity of individuals are affected negatively. This features, such as a chain, other than the individual himself, in the process, will negatively affect the external environment is also close to the surrounding environment.
İş stresi yaşayan birey, öncelikle hayallerini ve umutlarını kaybetmiştir. Bunun sonucu yoğun bir hayal kırıklığı ve umutsuz düşünceler yaşamaktadır. Daha önceki yaşam koşullarında ani değişiklikler oluşmuştur. Sorumlu olduğu aile bireyleri bulunan kişilerde bu şiddet daha güçlü hissedilmektedir. Bireyin yaşadığı stres şiddetli yada yoğun ve sürekli yada kalıcı etkilediği oranda travmaya neden olduğunda, stres kronikleşir.
Job lost their dreams and aspirations of individuals, primarily living in stress. The result of intense frustration and desperate thoughts. You may experience sudden changes occurred in the earlier days. The people responsible for this violence which family members have been on more powerful. Severe or intense stress experienced by the individual, and is largely affected by continuous or persistent stress becomes chronic, to cause.
Stresin kronik bir hal alması sonucu, birey bu olumsuz durumlara göğüs germek yada kurtulmak için mücadele etme gücünü yitirebilir veya olumsuz durumları süreç içinde kabullenerek, aldırmaz tutum, davranış ve düşünceler geliştirebilir. Bunun sonucu, olumsuz yaşam biçimine bağışıklık sistemleri daha fazla dayanamayarak, görev ve fonksiyonlarını yapamaması organlarımızda işlev bozukluklarına yol açabilir. “ İvme, kalp krizi, kalp ve damar hastalıkları vb.” Bazen de birey şiddet yöntemlerini seçebilir “Kendisine yada çevreye yöneltebilir” Bütün bu olay ve olgular sonucu oluşan ve travmalar yaratan ve süreç içinde kronikleşen, stres…
The result of chronic stress, individuals receive a case this negative situations to get rid of chest stretch or lose the power to fight, or negative situations in the process, develop the attitudes, behaviors, thoughts and simply goes about the 30s. Consequently, she had more negative life format immune systems, task and functions can lead to discoloration over organs function. "The impetus, heart attack, heart and vascular diseases, and so on." Sometimes, you can select individual violence "Itself or to the environment can encourage" All methods of this event and the creator and in the process resulting from the facts and traumas, the stress becomes chronic ...
“Aynı sorun ektiği ve emek verdiği ürünün bir anda yok oluşunu sıklıkla yaşayan köylümüzde, siftah etmeden aylarca dükkanını açıp, kapayarak; kepenk vuran esnafımız, zararlara dayanamayarak işletmesini, fabrikasını kapatan yada iflas eden iş verenimiz vb.” onlarca, yüzlerce olayda gerçekleşebilir. Bu kişilerin geleceği ilişkin olumlu düşünceleri “ hayalleri, umutları vb” bir anda olumsuzluğa dönüşmüştür. Belirli bir süre için yeni koşulların olumsuzluklarına direnerek, ayak uydurmaya çalışırken; diğer taraftan geçmişteki birikimlerini tek tek elden çıkarmaya başlarlar. Süreç içinde denedikleri her girişim, attıkları her adım sonunda bir defa daha olumsuzluklar yaşamakla kalmayıp, çevre, dost, arkadaş ilişkileri de bozulmaya başlamıştır. Bu bireyleri daha şiddetli bir hayal kırıklığı ve umutsuzluk girdabına sürükler.
"Given the same problem does not exist at the time of the product in the ground and labor by the villagers, although often living for months without shutting them down and has shop; rolling casting shop owners, damage she shuts down the business, industry, business or bankrupt factory owner, and so on, which "can happen hundreds of dozens of incidents. These people are the future of the for the positive thoughts "dreams, hopes, and so on," has evolved into a currently negative situation. For a certain period of time when working with the negative aspects of the new terms, resisting the foot; on the other hand, they begin to uncover past offerings individually by hand. In the process, at the end of every venture, having every step attempts to once more features but also environmental, friendly, friend relationships, not corruption. This is a more severe frustration and despair of individuals into the maelstrom.
Bütün bu olay ve olgular, bedensel, duygusal, düşünsel süreçlere etki etmektedir., çağımızda kitle iletişim araçları ve bilgi, araştırma alanında yaşanan hızlı ve baş döndürücü gelişmelere paralel olarak bilim ve teknolojik gelişmelere yol açmıştır. Bu gelişmeler ile ilişkili düşünen, sosyal bir varlık olan insanın yaşam biçimlerinde, sosyal çevresi ile ilişkilerinde ve bu değişik koşullara uyum süreçlerinde, büyük değişikliklere yol açmıştır.. Bu nedenle oluşan stres biçimi, bilişim, kitle iletişimi, enformasyon, teknoloji ve bilimsel gelişmelerde yaşanan hızlı ve baş döndürücü değişiklikler; bireylerle kalmayıp, tüm toplumu etkilemesi nedeni ile bu stres türüne bir isim vermek gerekirse, ben bu strese TEKNOLOJİK yada SOSYAL STRES adını vermeyi düşünüyorum.
All of these events and facts, physical, emotional, intellectual processes domain., in media and information, research area parallel to the dizzying developments experienced fast and science and has led to technological developments. These developments are people who are associated with an asset, social, social life, and this in its relations with its surroundings in a variety of circumstances led to great changes in the compliance processes, ... Therefore, the format of the stress of mass communication, information, technology, Informatics, and Scientific Affairs of the fast and the dizzying changes; affects not only individuals, all in a name for this type of stress due to society, I think to give the name of this stress TECHNOLOGICAL or SOCIAL STRESS.
Yine bireylere potansiyellerinin üzerinde yada çok fazla sorumluluk ve görevler yüklendiğinde, bunun sonucu zorlanma, baş edememe, üstesinden gelememe, başarısız olma vb. olumsuzluklar yaşanır. Bu olumsuz koşullar şiddetli, yoğun ve yeğin hissedildiğinde süreç içinde bireyin kendini suçlama, sorumlu tutma; yetersizlik, değersizlik, umutsuzluk ve çaresizlik düşünceleri bireyin düşüncelerine egemen olabilir. “Sürekli başarısızlık, yoğun iş stresi, zorlanmalar, sürekli kendini baskı altında hissetme duygu ve durumları, aile içi şiddet ve kalıcı sorunlar, aile ve eşler arası sorunlar yada mutsuz evlilikler “sevgi, saygı ve özveri, karşılıklı anlayışın bitmesi”, geçimsizlik, ayrı yaşama “Dağılmış yada parçalanmış aileler”, boşanma, derslerde sürekli başarısızlık ve sınav kaygısı, taciz yada tecavüz olayları, travma yada şok olayları, bulaşıcı yada çaresiz hastalıklar ve daha önce belirttiğim bir çok olgu ve olaylarda; bireyin yaşadığı stres şiddetli yada yoğun ve sürekli yada kalıcı etkilediği oranda travmaya neden olduğunda, stres kronikleşir.
Still a lot of responsibility to individuals and tasks on the potential forces or loads, because, as a result of this strain, head, failed to overcome the limitations due to the disability, and so on. This has severe adverse conditions and in the process, and is heavily responsible for the retention of the individual self blame,; the thoughts of worthlessness, hopelessness and helplessness, inability of an individual's thoughts might be dominant. In the case of continuous failure, intensive job stress, difficult feeling to feel under pressure himself, reservations and exclusions, and conditions, domestic violence and persistent problems, family and peer-to-peer problems or unhappy marriages, "the mutual love, respect and devotion, and uncompromising attitude have difficulty understanding finish, mutual agreement, are scattered or fragmented families", "live in separate divorce, school subjects constantly harass or rape exam anxiety, failure and trauma or shock events, eventsI have mentioned before, or infectious diseases and in many cases, helpless, and lived in the individual events; .... "and continuous or persistent stress, severe or intense rate affected by chronic stress is caused due to trauma.
Stresin kronik bir hal alması sonucu, birey bu olumsuz durumlara göğüs germek yada kurtulmak için mücadele etme gücünü yitirebilir veya olumsuz durumları süreç içinde kabullenerek, aldırmaz tutum, davranış ve düşünceler geliştirebilir. Bunun sonucu, olumsuz yaşam biçimine bağışıklık sistemleri daha fazla dayanamayarak, görev ve fonksiyonlarını yapamaması organlarımızda işlev bozukluklarına yol açabilir. “ İvme, kalp krizi, kalp ve damar hastalıkları vb.” Bazen de birey şiddet yöntemlerini seçebilir “Kendisine yada çevreye yöneltebilir” Bütün bu olay ve olgular sonucu oluşan ve travmalar yaratan ve süreç içinde kronikleşen, stres biçimidir TEKNOLOJİK yada SOSYAL STRES…..
Teknolojik strese, çağımızın vebası ve yok etmenin gücü diyebiliriz. Öğle bir veba ki, bir çok psikolojik rahatsızlığı ortaya çıkararak, bir çok psikosomatik hastalıkları tetikleyerek, ortaya çıkarmasını bir tarafa bırakalım. Bağışıklık sistemini felce uğratır ve görev yapamaz hale getirir. Bununla da yetinmez, bireylerin bu olumsuzluklarla baş etme ve mücadele gücünün bittiği yerde; umutsuzluk, yetersizlik duygularının benliğinde egemenlik kurması sonucu; kolaycı kaçış yollarını seçerek kendini toplumdan soyutlamasına yada mücadeleden, sorumluluktan kaçarak içki, alkol, uyuşturucu vb. kendini vermesine, yada kendini bu durumlara getiren kişi yada toplumdan bunların hesabını sormak, öç almak istemleri baskın çıkarak, terör, anarşi yanlısı olabilir.
The result of chronic stress, individuals receive a case this negative situations to get rid of chest stretch or lose the power to fight. The negative attitude of the States in the process, and thoughts, behavior, and simply goes about 30s. Consequently, she had more negative life format immune systems, the task becomes unable, and functions. Organs and cells function can lead to discoloration. "The impetus, heart attack, heart and vascular diseases, and so on." Sometimes, you can select individual violent methods. "Can the environment itself, or" All created as a result of this event and facts and traumas, and in the process, is the TECHNOLOGICAL or SOCIAL stress becomes chronic, STRESS ….
There is no plague of our technological strength to stress, and. A lot of psychological discomfort, a lunch that plague many psychosomatic diseases arise, not only with reveal ignite. Makes the task of crippling the immune system and methods cannot. However, not only as individuals, and also the Chief place of fighting ends; despair, the result of the inability to establish dominance in the structure of the ego and personality have feelings too; throw it out of selecting the State of the community itself in practical ways to escape, or struggle, alcohol, drugs and cigarettes, excluding item to give himself or herself in this situations, etc., or ask their account from that person, you can get revenge, terror, anarchy can be pro RAID prompts.
Teknolojik yada sosyal stres durumunda, sosyal olaylar ve olgular karşısında, her bireyde insan olmasının gerektirdiği bir etkilenme gücü oluşur. Her birey etkilenmenin şiddeti oranında farklı tepkilerde bulunur. Bireyleri etkileme, bireyler üzerinde iz bırakma düzeylerinin şiddeti ve sürekliliği oranında; değişik durumlar gözlenebileceği gibi bireylerin duyarlılık düzeyleri ve sorumlulukları farklı olabilir.
n the case of a technological or social stress, social events, and requires each individual human being in the face of the facts, the power of an exposure occurs. Each individual also has great intensity ratio of different reactions. Levels of violence on individuals to influence individuals, and in the ratio of the duration of the trail drop; in the case of individuals that creates change in awareness levels and responsibilities of the different situations in which you observe.
Makalem Devam Edecek - Continue To Article
Psychologist, Psychological Consultant Mr. Turkmen


Gaziantep Psikolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!