~~3. Makalemin Devamı, 3. Article Continued

YAŞAMIMIZI UZATMAK, STRESİ TANIMAK VE MÜCADELE ETMEK ELİMİZDE -3
Of Stress. WE RECOGNIZE AND COMBAT STRESS, PROLONG OUR LIVES SR -3


Bu nedenle her bireyin kendi özelliklerini ve potansiyel güçlerini tanıması, “Bireysel özellikleri, güçlü ve zayıf yönleri, olumlu yada olumsuz özellikleri, diğer kişilerden ayıran farklılıkları vb. gerekmektedir. Kendini tanıyan birey, duygu ve düşüncelerin farkında davranır ve bu nedenle gerçekçi yaklaşım sergiler ve kendi yaşantısını gerçekçi ve olumlu düzenleme yetisine sahiptir.
For this reason, each individual's own Individual properties, the properties and potential, to recognize their strengths and weaknesses ", positive or negative features, differences that separate from other people, and so on. Acts of the thoughts, feelings, and that individuals are aware of itself and therefore realistic approach to exhibitions and has the ability to edit their own life, realistic and positive.
” Bireylerde bu konuda olumlu kişilik özellikleri olarak; kendini sevmek, yaşama karşı olumlu yaklaşım içinde olmak, yaratıcı ve mücadele edici olmak, yakın çevresindekileri tanımak ve sevmek “empati kurmak, insanı sevmek, kendini ve başkalarını oldukları gibi kabullenmek, dürüst, çalışkan vb. kısacası insan için erdem olan özellikleri taşıdığı oranda olgu ve olaylara, yaşama olumlu yaklaşır, tanır, hedef koyar, çözüm yolları üretir ve mücadele eder.
"In this topic as a positive personality traits; become a positive approach to life itself, love, and the fight against abusive thou mayest be, close to the creative, and get to know people love to build empathy, love, and himself ", as they are honest, hardworking, concede others and so on, in short, by virtue of its properties for human cases and recognizes the positive approach to life, events, places, produces solutions and will fight to the destination.
Olumlu özellikler olarak bunların dışında bir çok özellikler belirtmek mümkündür. Her insan, yaşamını sağlıklı sürdürmek için kendini gerçekleştirmek ister. Her birey, ailede, çevrede, “yakın çevresi, akran-arkadaş çevresi, iş çevresi vb” toplumda, bir yerinin olması, toplum tarafından sevilip, sayılması, beğenilmesi, tasvip edilip, önem ve değer verilmesi vb. kısacası kendini gerçekleştirmek ister. Kendini gerçekleştirmek için örnek gösterilen, erdem olan tutum ve davranış örüntüleri sergilemesi ve toplum tarafından onay görmesi, kendini gerçekleştirme çabasının bir ürünü ve sonucudur.
A lot of positives out of them as it is possible to specify properties. Every human being, would you like to perform to maintain healthy life itself. Every individual, family, environment, "in the near surroundings, peer-friends, business life, and so on" is a place in society, to be counted, when, by the community, unlike, and giving the importance and value, while, etc. in short, would you like to perform himself. For example, virtue, who perform self-attitudes and behavior patterns also needs to see the approval by the community, the result of a product and self-actualization effort.
Strese bedensel, duygusal ve düşünsel faktörler etki etmektedir. Bireyin yaşadığı kişisel “ sıkıntı ve üzüntü verici” olaylar, engellenme ve zorlanma durumları, çevresel olumsuz faktörler, yaşam şekli, zihinsel-bilişsel süreçler ve özellikle kişisel faktörler strese sebep olmaktadır.
Yukarıdaki bölümlerde ayrıntılı açıklamalarda bulundum. İnsan oğlunun çağın gelişmelerine uygun yaşam biçimlerinde hızlı değişiklikler yada sosyal çevresinde oluşan olumsuz değişiklikler, bireyleri olumsuz etkileyerek stres oluşturur. İşte bu nedenle önceki bölümlerde, bu stres türüne tanımlamasına uygun olarak, TEKNOLOJİK YADA SOSYAL STRES adını verdim.
Stress, physical, emotional and intellectual factors impact. The individual experiencing personal "distress and sadness transmitter" events, blocking and strain situation, environmental negative factors, especially in the way of life and mental stress, personal factors-cognitive processes.
In the above sections provide detailed comments. Human development, and for his son's age appropriate changes or social life in the fast changes of negative stress affecting adversely the individuals around. Here is therefore to define the type of the previous sections, this stress, the TECHNOLOGICAL or SOCIAL STRESS gave the name.
Strese neden olan yaşam koşulları, yetiştiği ortam, hayat tarzı ve yakın çevresi, yaşamındaki değişim biçimleri, alışkanlıkları, kişilik yapısı, geleceğe ilişkin düşünceleri vb. faktörlerin etkisiyle değişiklikler göstermektedir.Çevreyle etkin temasta bulunabilen ve yakın çevresiyle olumlu ve sağlıklı ilişkiler ve iletişim kurabilen; günlük yaşamını olumlu düzenleyebilen bireyin, kendine güveni ve öz güveni gelişmiştir. Bu gibi kendi kendileri ile barışık danışanlarda, her hangi bir sorun çıktığında; sorunla mücadele etme, kontrolü ele alma, sorunu çözerek, üstesinden gelme ve baş etme vb. olumlu duygu ve düşünceler, güçlü olmakta ve amaçlarını gerçekçi bir biçimde belirlemekte, bütün bu olumlu faktör ve yaklaşımların etkisi sonucu, mücadeleci, iyimser ,gerçekçi ve sorun çözücü ve empatik yaklaşım sergileyerek; sorunun bir parçası olmak yerine, sorun çözücü yaklaşımla; içinde yaşadığı dış dünyanın gerçekleri dış dünyanın koşulları doğrultusunda duygu, düşünce, davranışlarını yeniden düzenleyebilmekte ve kendi kontrolü altına alabilmektedirler. Yaşam mücadelemizde, her zaman ve her an bir ve birden fazla sorunla yüz yüze kalabiliriz
The stress environment, lifestyle and living conditions, cultivation, life in the vicinity, habits, personality structure change of formats, future considerations and factors influence shows changes. Close contact with the active and positive environment, that environmental and healthy relationships, and communicate; daily life of an individual, capable of positive self confidence and trust. At peace with themselves, such as this, people with a problem; problem getting control of the fight, by overcoming the problem, and so on to the head, positive emotions and thoughts and powerful, all of these objectives in a way that is realistic and positive factor to determine the result of the impact of approaches, enthusiasm, optimism, realistic and problem solver and empathetic approach to exhibiting; instead of being part of the problem, the problem solver approach; in line with the realities of the outside world in terms of the external world, where emotions, thoughts, behaviors, and then under their control with stress will reorganize the year programme. In the case of the struggle for life, anytime and at any moment and if more than one may face the problem.
Her insan doğumdan geldiği yaşa kadar, kendini gerçekleştirmek için çaba gösterir. Bir çabada bulunmak için önce bir hedef belirlemelidir. Hedef ortaya koyan bireyin, belirlediği hedefler gerçekçi hedefler olmalıdır.
Gerçekçi olmayan, hayal ürünü ve birey için erişilemeyecek, üstesinden gelinemeyecek hedefler asla olmamalıdır. Bu tür hedefler ortaya konulduğu takdirde, kendisinde hedefe yönelecek, motivasyon olmayacağı için buna bağlı olarak, hedefe yönelmek için gerekli çabayı göstermeyecektir. Bu nedenle amaca uygun olmayan hedefler, erişemeyeceği ve gerçekleştirmesi güç hedefler ; hedefe ulaşmaktan çok uzaklaşmaya yakın olacağından, birey başlangıçta yenilgiyi kabul etmiş olacaktır. Yapılacak şeyin en doğrusu kendi potansiyel güçlerimize uygun gerçekçi hedefler koymak ve daha sonra bu hedefleri gerçekleştirmek için yola çıkmak “adım atmak” ve kararlı bir şekilde hedefe ulaşmak için çaba göstermek, daha gerçekçi bir yaklaşım olacaktır. Her bireyin, farklı olaylar karşısında, olaya vereceği anlam ve tepkiler farklı olacaktır. Aynı olaylarda bile tepkiler kişiden kişiye değişiklik gösterecektir. “Yukarıda iki kardeş örneğinde olduğu gibi” Çünkü her birey farklı kişilik özellikleri ve donanımları ile farklı bir bireydir.. Bu kişilik özelliklerindeki farklılıkla ilişkili olarak,olayları algılama, olaylara verilen anlam, tepki, tavır, tutum, değer, davranış, düşünce ve mücadele yöntemleri; olaydan olaya ve kişiden kişiye değişecektir.
For the fictional and non-realistic, that cannot be accessed, there can be no individual was never overcome the targets. If this kind of targets that are in the words of the target, itself, will not be the motivation to navigate to the destination, depending on the required effort won't show. Therefore, the purpose of the reach of non-targets, and perform power goals; the goal would be to move away very close contact, whether an individual will be initially accepted defeat. The thing is it's best not to put the power of their potential and capabilities appropriate realistic targets and then set out to accomplish these goals, and decided to get out of "stepping" effort to achieve the goal, there will be a more realistic approach to the show. Every individual, different events will be different reactions to the event, and meaning. The same events will change from person to person even reactions. "Above the two brothers, as in" Because each individual different personality traits and an individual with different equipment. In conjunction with events on the properties of this people, according to the meaning given to the events, response, detection, attitude, attitude, behavior, thought and methods of combat value; events, event, and will change from person to person.
Yaşamımızı sağlıklı bireyler olarak sürdürmemiz ve buna bağlı ömrümüzü uzatmayı ve daha uzun sürede sağlıklı yaşamak düşüncesindeyseniz. Yapacağınız şey, her hangi bir sorun çıktığında, sorunun parçası olmak yerine sorunu bilinçli tanıyarak, akılcı ve gerçekçi anlamlar vererek, elimizden geldiğince bize ve çevremizdeki insanlara zarar vermeyecek biçimde, çözüm yolları üretmek, çözüm yollarına uygun çaba göstermek ve sonuç olarak hedefimize ulaşmayı amaç edinmemiz gerekmektedir. Yaşamımızı olumlu etkileyen olaylar kadar, olumsuz etkileyen olaylar ve durumlarla sürekli karşılaşabiliriz. Önemli olan onu çözecek gücü kendimizde bularak, çözmeye çalışmak ve çözmek için gerekli tüm çabaları kullanmak olmalıdır. Tüm çabalarımıza rağmen, stres gibi bir çok sorunu çözmemiz, bizi aşabilir yada çözümü mümkün olmayan koşullarda bile “ umutsuzluk, yılgınlık, yenilgi, beceriksizlik, suçluluk duygusu, başarısızlık “ vb. olumsuz duyguların yada organizmaya zarar verici savunma mekanizmalarını kullanmadan kaçınarak, bu olumsuz duyguların esiri olmaya izin vermemeliyiz. Akılcı ve bilinçli bir yaklaşımla, ben elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım. Ancak sorunlar beni aşıyor, beni aşan durumlar ve olaylar için kendimi yıpratmanın, üzülmenin, kendimi suçlayarak, içe atarak kendime zarar ve vermenin “içki ve sigaraya sarılmak, umutsuzluk ve çaresizlik düşünceleri, şiddet gösterileri, intihar düşünceleri vb.” tepkisel davranışlar yada olumsuz sonuçları çevreye yada başka insanlara yansıtarak; onları üzmenin anlamı olmadığı gibi, onları da etkilemeye ve üzmeye hiç hakkınız olmadığı vb. durumları düşünerek ve bunların sonuçlarını irdeleyerek, kendinize yönelik telkinlerde bulunarak, öz eleştiri getirerek, empati kurarak, olayın üzerimizde ve çevremizde bıraktığı olumsuz etki ve faktörleri atarak; en kısa sürede olayın olumsuz etkilerini üzerimizden atmakta yarar vardır. Olaylara ve durumlara karşı ilgisizlik ve duyarsızlık farklı bir şeydir. Çözümsüz ve çözmek için gösterilen tüm çabalarımıza karşın; yapılacak bir şeyin olmadığı yada elimizden gelmediği; olay, olgu ve durumlarda; kendimizi geri çekmek, sorunun düşüncelerimizi olumsuz etkilemesine izin vermemek yada sorunu ertelemek, farklı bir şeydir. Bu ve bunun gibi yaklaşım biçimleri, bireyin kendi benliğine zarar vermemesi için geliştireceği en bilinçli ve akılcı bir yaklaşım biçimi olacağı düşüncesindeyim. Stresten ve diğer sorunlarımızdan, yukarda belirttiğim, olumlu duygu, tutum,tavır, davranış ve düşüncelerin ve bilinçli, akılcı çözüm yöntemlerinin kullanılması durumlarında; bireyler strese eğilimli olmamakta ve strese karşı dirençli ve dayanıklı olmamaktadırlar.

We as individuals and our healthy life span is longer than the period of time, I believe that to live healthy and extend. To do well, being part of the problem, any problem occurs, the rational and realistic meanings instead of the issue by deliberately, we will not hurt the people around us and to us as the solution to show the appropriate ways to produce, and as a result, our solution paths to reach the goal of effort is required in the West. The events that affect our lives in a positive and negative, are likely to encounter situations that are constantly affecting events. The important thing is to solve it is to have the power to resolve it, by finding and using all of the efforts needed to solve work. In spite of all the access problem is a lot like the us deal with stress, even under non-able solution may exceed or "despair, a sense of guilt, pass, defeat, the awkwardness of the vas deferens, failure", and so on negative emotions or organisms without damaging the defense mechanisms, this is not to be enslaved by avoiding the negative emotions. Rational and conscious approach, I tried to do everything in their power stripped. But problems to situations and events that exceed the me me, their health state corrupted, don't fret, accusing myself and hurt myself by throwing their import to "drink and cigarettes hug, despair and powerlessness of the thoughts, opinions, and so on, suicide, violence shows" reactive behaviours or negative consequences to the environment or other people reflecting; them to influence them, such as the meaning of the status of the trouble, and is not eligible at all upset, and they are challenging the results of thinking about situations, and so on, bringing criticism by yourself, self, for suggesting situations, empathy, and lasted for around us seemed to have a negative impact on the event by establishing and discarding factors; as soon as it is helpful to take the necessary amount for the negative impacts of the event. Events and situations is something different against the indifference and apathy. Although it access to all to solve the unsolved and; action is not something we can or cannot come from; event, phenomenon and cases; We recall that the problem is not to affect adversely our thoughts or something different, postpone the problem. The individual's own formats, such as this and this approach to focus the conscious ego state loss and the idea that a rational approach to format ... carrying Stress and other problems, I have mentioned above, positive emotion, attitude, attitude, behavior and thoughts and conscious, rational solution in cases where the use of methods; individuals prone to stress and stress resistant and durable projects are not possible.

Bu tür olumlu yaşam koşullarının zıttı ve olumsuz yaşam koşulların egemen olduğu aile, çevre ve ortamlarda yaşayan danışanlarda, Çevre ile olumlu, etkili ve sağlıklı ilişkiler ve iletişim kuramayan, olumlu duygu, düşünce, yaklaşım ve alışkanlıklardan yoksun; hayalci, gerçek dışı düşünceye ve yaklaşım örüntülerinin egemen olduğu bireylerde, güven ve öz güven duyguları yeterince gelişmediği ve yetersiz olduğu için kendilerine güvenemedikleri gibi başkalarına da güvenemezler ve empatik yaklaşım sergileyemezler. Bir sorun çıktığında, sorunu çözmekten çok sorunun parçası olma ve gerçekdışı güçler yada olaylarla bağdaştırma, medet umma, hayal etme ve bu duygu ve düşüncelerini yeniden düzenlemekten yoksun ve aciz bir kişiliğe bürünerek; olumsuz duygu, düşünce ve tutumları olumluya çeviremeden çok sorunun bir parçası haline gelerek, yetersizlik ve çaresizlik duyguları sonucu olumsuz tepkisel davranışlarda bulunurlar. Bu tür bireyler, ” Kendilerini toplum içinde, önemsiz, değersiz, başarısız, işe yaramaz, sevilmeyen, işe yaramaz vb. hissederler ve kendilerini toplum içinde hiç bir şeyi doğru, dürüst yapmayan, beceriksiz, değersiz bir birey olarak algılar, görür ve düşünürler. Bütün bu olumsuz algılama, tavır, tutum, değer, davranış, düşünce örüntülerinin yaşamlarının bir parçası haline geldiğini düşünerek; yaşamı olumsuzluklar, beceriksizlikler ve başarısızlıklarla dolu birinin geleceğinin de olmayacağını düşünebilirler. İşte bütün bu olumsuz duygu yoğunluğunun algılama, tutum, davranış, değer, tavır, düşünce biçimlerini etkilemesi ve insan yaşamına egemen olması; bireyin bunlara verdiği duygusal anlam, bakış açısı “kötümser, olumsuz, bencil, acımasız, negatif, kararsız, umutsuz, beceriksiz, başarısız, hayalperest, içe dönük “ olumsuz düşünce biçimleri, üst düzeyde beklentiler, uyumsuzluklar, olumsuz savunma mekanizmaları ve kişilik özellikleri, bütün bu olumsuz özellikler ve koşullar yetmezmiş gibi yaşadığı çevrenin de olumsuz etki stresin psikolojik boyutunu arttıran faktörlerdir. Bu nedenle, insan yaşamının duygusal boyutunu oluşturan psikolojik stres, stresin fizyolojik boyutlarından kaynaklı etkilerinden, daha fazla, daha yoğun etkilediğini söyleyebiliriz. Stresin psikolojik boyutunun çok şiddetli etkilemesi sonucu, bireyler yaşama karşı olumlu düşünce biçimi geliştiremezler ve bu nedenle akılcı ve bilinçli çözüm yöntemleri kullanmaları da etkileneceğinden; strese karşı dirençsiz yada strese eğilimli olurlar. Bütün bu olumsuzluklara umutsuzluk, yetersizlik, beceriksizlik, çaresizlik, suçluluk duyguları vb. eşlik etmesi stresin daha yoğun yaşanmasına neden olacaktır.
This kind of positive and negative life conditions prevailing living conditions, the environment and in people living in environments where the family environment, and healthy relationships with positive, effective and positive emotions, thoughts, communicate, approach and lacks the vices; Stargazer is the dominant forms of unreal, and drops the approach, trust and self confidence in, and be enough feelings to themselves due to lack of trust does not trust the others due to lack of emotions and empathetic approach to be rendered. If a problem occurs, you may be able to thrive on being part of the problem too and unreal powers or events adaptation, once the anticipation, imagining and rearrange these feelings and thoughts, and devoid of personality by impersonating an incapable of; negative emotions, thoughts and attitudes to become positive, becomes part of the problem of representations and desperation in the event of a negative result of feelings of inability to reactive. This kind of individuals in society, "the worthless junk, Themselves, failed, useless, useless, etc. of the decisions and unpopular, themselves in the community does not correct anything, honest, incompetent, as an individual, and worthless. All this negative perception, attitude, attitude, value, behavior, thought forms of thinking has become part of their lives; life is full of features, you should be one of the future and incompetent behaviors as well. Here are all these negative emotions, attitudes, behavior, intensity detection value affects and human life, attitude, thought to be the dominant formats; the individual has given their perspective on the emotional meaning, "a pessimistic, negative, selfish, ruthless, unstable, negative, desperate, fumbling, failed, dreamer, introverted" negative thought forms, the negative expectations, the top level, and personality traits, all defense mechanisms, and these negative features have a negative impact on the environment as well as the conditions were not enough psychological stress increases the size of which factors to consider. For this reason, the size of the emotional stress that human life, from the effects of psychological stress-induced physiological dimensions, affects more, more intense. As a result of severe psychological stress affects the size of the much, lacks the positive thoughts against living individuals, and therefore rational and conscious form of development, and solution methods, thus affecting the use; the strength and resistance to stress. They are prone to stress. All this negativity hopelessness, feelings of guilt, helplessness, inability, incompetence, and so on will cause the initial stress to be accompanied by more intense.
Stresle başa çıkmak için sağlıklı ve olumlu koşulların desteklediği, çevresel ve sosyal faktörler, yetişme tarzı, bireyin verdiği duygusal anlam, bakış açısı “ iyimser, olumlu, hoşgörülü, başarılı, güven ve öz güveni gelişmiş, pozitif düşünceler, empati “ olumlu duygu ve düşünce biçimleri, savunma mekanizmaları, uyum becerileri, kişilik özellikleri diğer faktörlerden daha önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca stresle baş etme, üstesinden gelme, sorunlarını çözme ve mücadele için çaba gösterme vb. bireysel özellikler ve stratejiler; kendisi ile barışık, iyimser, insancıl, kendine güveni ve öz güveni olan kişilik özelliklerine sahip; bireylerin kullandığı problem çözme yöntemleridir.
Hiçbir birey mükemmel değildir ve her bireyin mükemmel olmasını bekleyemeyiz. Her bireyin olumlu yönleri olabileceği gibi olumsuz yönleri de olabilir. Yine her birey kendi kişisel donanımı ile farklı bir bireydir. Her şeyin en mükemmelini yapmak her bireyden beklenemez, her birey kendi potansiyeli “güçlü yönleri, zayıf yönleri olan” ile farklı bir bireydir. Bu nedenle yapabileceklerinin ve yapamayacaklarının sınırı kişiden, kişiye değişir. Çevremizdeki tüm insanları sevmemiz yada herkesin bizi sevmesini bekleyemeyiz; her şey karşılıklı çıkarlara, özveriye dayanmaz. İnsan ilişkilerinde bunlar kadar yada bunlardan önemli unsurlarda vardır. Tabiî ki bunlar insan yaşamında önemli unsurlardır.Bu farklılıkları,olumlu özellikleri ve olumsuz özellikleri ile her birey önemlidir, her birey değerlidir. Önemli olan zorluklar, güçlükler ortaya çıktığında, onlara boyun eğmek yada kaçmak yerine ; onları lehimize çeviren çabalar ve mücadeleler vermek olmalıdır. Her bireyin olumsuz insan için erdem olan olumlu davranışları mümkün olduğunca arttırmak olmalıdır.
. Supports a healthy and favorable conditions for dealing with stress, environmental and social factors, meaning that the individual's emotional, overtaking style perspective "optimistic, positive, tolerant, successful, trust and empathy, positive thoughts, self confidence advanced" positive emotion and thought forms, defense mechanisms, adaptation skills, personality traits and other factors play an important role in later. In addition, solving problems, stress and coping, head of the struggle for individual properties and strategies strive, etc.; at peace with itself and self confidence, optimistic, humanist, personality characteristics with trust; individuals use problem-solving methods.
No individual is not perfect, and you cannot expect every individual to be perfect. Every individual can also be positive aspects as well as negative aspects. Again, an individual with his own custom hardware, each individual is different. To make the most perfect thing of everything, the absence of any person, every individual has its own potential "strengths, weaknesses," an individual with different. For this reason, the least you can do to be able to limit non-humans and changes. Love all the people around us, or you cannot expect the State of the place that everyone of us state; Everything that does not rely on mutual interests or devotion to the State. Human relations are so important to them, or they, or the public. Of course these are important in human life.These differences, it is important that each individual with negative and positive features, each individual properties. Important difficulties, difficulties arose, rather than avoiding or submit to them; must give them safety efforts and struggles that translates. The positive behaviors for each individual's negative human virtue as much as possible, must be enhanced.
Günümüzde ve gelecekte, insan oğlunun kendi eli ile yarattığı olumsuz, değişim, gelişim ve oluşumlara karşı; tehlikeyi tanıyarak, organizma üzerindeki olumsuz etkileri asgariye indirerek yada olumluya çevirerek, uygun ve bilinçli mücadele yöntemleri geliştirerek,kısaca stresi yöneterek, stresle ilgili olumsuzluklarla baş edebilir ve onu yenebiliriz.
With his own hands now and in the future, people change, development and formations created by negative,; by minimizing the adverse effects on the organism, by threat or translating it into positive channels, the appropriate and by developing methods of struggle, by managing stress consciously briefly as the head, and it can defeat for stress

~~~~BEN GÜÇ KOŞULLAR YAŞADIĞIM DURUMLARDA: Hep kendime şu soruyu yöneltirim.
ŞU AN BENDEN DAHA KÖTÜ KOŞULLARDA OLAN İNSANLAR VAR… SENİN DURUMUN ONLARDAN DAHA İYİ…BU SORUNU ÇÖZECEK GÜÇ SENDE VAR, SEN BU SORUNLARIN ÜSSTESİNDEN GELEBİLİRSİN..
~~~~I AM I LIVING CONDITIONS IN CASE OF POWER: I'm always posed the following question to myself.
PEOPLE WITH THE FOLLOWING CONDITIONS HAVE AN worse than me ... your situation better than they have the power to solve this problem ... YES, YOU can come from these questions USST ..

~~Makalem Devam Edecek - Continue To Article.Gaziantep Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!